HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN CƠ SỞ THÁNG 03/2024
Ngày đăng 02/04/2024 | 13:31  | Lượt xem: 190

Ngày 29/3, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Trung tâm chính trị huyện tổ chức Hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên tháng 03 năm 2024. Tới dự và làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Đại tá, Tiến sỹ Bùi Đình Tiệp – Chủ nhiệm khoa nghệ thuật quân sự, Học viện chính trị Bộ quốc phòng.

Tại đây, các đại biểu là báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội huyện, báo cáo viên, tuyên truyền viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện uỷ, các đồng chí trưởng phó các ban ngành đoàn thể huyện, các đồng chí  uỷ viên uỷ ban kiểm tra, chuyên viên Ban tuyên giáo huyện uỷ, các đồng chí báo cáo viên của Hội cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong huyện đã được đồng chí Đại tá, Tiến sỹ Bùi Đình Tiệp – Chủ nhiệm khoa nghệ thuật quân sự, Học viện chính trị Bộ quốc phòng trình bày chuyên đề: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và bài học trong sự  nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Sự kiện trọng đại 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nước ta hiện nay, việc tuyên truyền sâu rộng  70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại tá, Tiến sỹ Bùi Đình Tiệp – Chủ nhiệm khoa nghệ thuật quân sự, Học viện chính trị Bộ quốc phòng trình bày chuyên đề

: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và bài học trong sự  nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Bằng cách truyền tải nội dung phong phú, hấp dẫn, hình thức đổi mới, sáng tạo; Đại tá, Tiến sỹ Bùi Đình Tiệp đã phân tích, làm rõ tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, cũng như việc phát huy các bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay ở các ngành, địa phương, đơn vị. Qua đó giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn huyện tăng cường báo cáo, nói chuyện truyền thống vào các dịp kỷ niệm lớn của đất nước./.

Minh Hoa - Trung tâmVHTT&TT