NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Ngày đăng 19/12/2023 | 04:52  | Lượt xem: 812
Xem nội dung chi tiết tại đây Lưu Xuân Dũng - VHTT

HĐND huyện Thanh Trì: Thống nhất thông qua các tờ trình, nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án quan trọng, góp phần vào sự phát triển của huyện trong thời gian tới.

Ngày đăng 28/10/2022 | 11:09  | Lượt xem: 3087
Ngày 28/10, HĐND huyện Thanh Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Bảy). Thống nhất cao thông qua các tờ trình, nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án góp phần vào...

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND huyện về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2021

Ngày đăng 01/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 1875
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về Dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022

Ngày đăng 10/02/2022 | 10:00  | Lượt xem: 1573
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 của huyện Thanh Trì

Ngày đăng 10/02/2022 | 09:30  | Lượt xem: 1584
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 huyện Thanh Trì

Ngày đăng 10/02/2022 | 09:30  | Lượt xem: 1348
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2021 - 2025) huyện Thanh Trì

Ngày đăng 10/02/2022 | 09:00  | Lượt xem: 1409
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Thanh Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 17/12/2021 | 11:41  | Lượt xem: 2157
Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ với tinh thần đổi mới và trách nhiệm, ngày 17/12, kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Thanh Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung,...

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện: Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 23/11/2021 | 09:46  | Lượt xem: 2427
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện về: Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 23/11/2021 | 09:43  | Lượt xem: 2032
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện về: Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 23/11/2021 | 09:41  | Lượt xem: 2132
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT