DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Công khai Dự toán Ngân sách năm 2020 trình HĐND huyện

Ngày đăng 07/02/2020 | 12:00  | Lượt xem: 832
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công khai Dự toán Ngân sách năm 2019 trình HĐND huyện

Ngày đăng 30/01/2020 | 12:00  | Lượt xem: 659
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Dự toán cân đối ngân sách huyện năm 2018 (trình HĐND huyện)

Ngày đăng 12/07/2018 | 12:00  | Lượt xem: 704
Xem chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_ phòng VHTT