thông tin cơ quan báo chí

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 30/9/2019 đến 4/10/2019

Ngày đăng 16/10/2019 | 11:10 AM  | View count: 3
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công văn số 2015/UBND-VP của UBND huyện Thanh Trì về việc Cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí được phản ánh tại cuộc họp báo ngày 24/9/2019

Ngày đăng 08/10/2019 | 04:29 PM  | View count: 15
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thành phố Hà Nội Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố

Ngày đăng 02/11/2018 | 08:18 AM  | View count: 277
Ngày 05/9/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

Ngày đăng 17/09/2018 | 09:08 AM  | View count: 889
Tải nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh