BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ - TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN: HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN THÁNG 5/2024
Ngày đăng 24/05/2024 | 12:53  | Lượt xem: 378

Ngày 24/5, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp Trung tâm chính trị huyện tổ chức hội nghị Báo cáo viên, tuyên truyền viên tháng 5/2024. Tới dự có đồng chí Đào Tiến Dũng - Nguyên Phó trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, đồng thời là báo cáo viên của hội nghị.

Tại đây, các đại biểu là báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội huyện, báo cáo viên, tuyên truyền viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện uỷ, các đồng chí trưởng phó các ban ngành đoàn thể huyện, các đồng chí  uỷ viên uỷ ban kiểm tra, chuyên viên Ban tuyên giáo huyện uỷ, các đồng chí báo cáo viên của Hội cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong huyện đã được đồng chí Đào Tiến Dũng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây.

 Đồng chí Đào Tiến Dũng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII;

Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây.

Theo đó, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 18/5/2024. Hội nghị đã cho ý kiến về các nội dung quan trọng: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung ương đã nhấn mạnh dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn. Về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung ương đã xác định đây là công việc hệ trọng, cần sớm triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy, đặc biệt là việc rà soát, lựa chọn, giới thiệu và bầu những nhân sự thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố; tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố…

Tháng 05/2024, nước ta có nhiều sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ; sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024),… tạo không khí phấn khởi; cổ vũ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ triển kinh tế - xã hội.

Thông qua hội nghị giúp các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện kịp thời nắm bắt các thông tin thời sự quốc tế, trong nước; tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, hành động cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ đó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa nói chung và công tác tuyên truyền miệng nói riêng; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Minh Hoa - Trung tâm VHTT&TT