CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY

Huyện Thanh Trì: Dự quán triệt các nghị quyết mới của Đảng
Ngày đăng 10/05/2024 | 08:36  | Lượt xem: 142

Chiều 9-5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16-11-2023 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19-2-2024 của Thành ủy Hà Nội “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong;  đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các đơn vị liên quan.

Điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Điểm cầu huyện Thanh Trì

Tại điểm cầu huyện Thanh Trì, có đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV; các đồng chí trưởng, phó các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội, trưởng , phó các phòng ban chuyên môn của HĐND, UBND huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Điểm cầu các xã, thị trấn

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí cán bộ chủ chốt xã, thị trấn.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Nguyễn Hồng Sơn trình bày Chương trình hành động số 30-Ctr/TU ngày 8-3-2024 về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TƯ về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn tới”. Chương trình đã nêu rõ những giải pháp thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TƯ, kế thừa Nghị quyết số 27-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và bổ sung, làm rõ hơn nội hàm trí thức về trình độ, phẩm chất đạo đức, cống hiến; về vị trí vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức. Đồng thời, cụ thể hóa những định hướng, quan điểm xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện trong Nghị quyết, như: Đầu tư cho xây dựng, bồi đắp “nguyên khí quốc gia”; chú trọng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút, trọng dụng trí thức, đặc biệt là trí thức tinh hoa, chuyên gia đầu ngành và nhân tài của đất nước; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ, kế cận; động viên đội ngũ trí thức Việt Nam nêu cao lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm đối với Tổ quốc và dân tộc…

Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương trình bày Chương trình hành động số 32-Ctr/TU ngày 4-4-2024 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường trình bày Chương trình hành động số 29-Ctr/TU ngày 16-2-2024 thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TƯ về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cũng đã giới thiệu Nghị quyết số 23-NQ/TU và Chỉ thị số 30-CT/TU. Trong đó, Nghị quyết số 23-NQ/TU là cơ sở pháp lý quan trọng để hỗ trợ ngành giáo dục có bước chuyển mạnh mẽ trong thời gian tới. Nghị quyết đề cập tới 3 quan điểm, các mục tiêu và 9 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhất là việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể với thực tiễn địa phương, đơn vị… để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là quá trình lâu dài, đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ tiến hành thường xuyên, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Xây dựng, bồi đắp giá trị gia đình; môi trường giáo dục lành mạnh, môi trường xã hội lành mạnh. Đồng thời, xây dựng và gương mẫu thực hành văn hóa lãnh đạo, quản lý, văn hóa liêm chính; môi trường văn hóa công sở đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nhân văn…, đặc biệt là để Chỉ thị này thấm đến từng người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp thu đầy đủ những nội dung quán triệt tại hội nghị này nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thanh Hồng - Trung tâm VHTT&TT