ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1 Nguyễn Tiến Cường Chủ tịch UBND huyện 024.38611037

2

Phạm Thị Thu Huyền

Phó Chủ tịch UBND huyện

024.36815671

3

Nguyễn Huy Toàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

024.38611.37

4

Nguyễn Văn Hưng

Phó Chủ tịch UBND huyện

024.38611033

5

Nguyễn Thế Hùng

Trưởng Công an huyện

024.38615266

6

Hoàng Mạnh Hùng

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

024.38615921

7

Nguyễn Danh Huy

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

024.22182403

8

Tạ Mạnh Tấn

Chánh thanh tra huyện

024.38611060

9

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng LĐTB&XH

024.36814331

10

Triệu Đình Hiệp

Trưởng phòng Quản lý Đô thị

024.38617147

11

Chử Minh Quân

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

024.38613957

12

Nguyễn Văn Lợi

Trưởng phòng Nội vụ

024.36810914

13

Nguyễn Duy Tấn

Trưởng phòng VH&TT

024.38611047

14

Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng phòng Tư pháp

024.38611053

15

Nguyễn Tiến Trung

Trưởng phòng Y tế

024.22125789

16

Phạm Thị Thùy Vân

Trưởng phòng TC-KH

024.38615331

17

Nguyễn Thị Tuyết Anh

Trưởng phòng Kinh tế

024.38611046

18  

 

02438617886

 

Tổ giúp việc BBT./.