ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1 Nguyễn Tiến Cường Chủ tịch UBND huyện 024.38611037

2

Nguyễn Huy Toàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

024.38611.37

3

Nguyễn Văn Hưng

Phó Chủ tịch UBND huyện

024.38611033

4

Đào Thanh Bình

Trưởng Công an huyện

024.38615266

5

Hoàng Mạnh Hùng

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

024.38615921

6

Ngô Thị Thu Hằng

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

024.22182403

7

Tạ Mạnh Tấn

Chánh thanh tra huyện

024.38611060

8

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng LĐTB&XH

024.36814331

9

Triệu Đình Hiệp

Trưởng phòng Quản lý Đô thị

024.38617147

10

Nguyễn Duy Tấn

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

024.38613957

11

Nguyễn Văn Lợi

Trưởng phòng Nội vụ

024.36810914

12

Nguyễn Thị Thanh Bình

Trưởng phòng VH&TT

024.38611047

13

Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng phòng Tư pháp

024.38611053

14

Nguyễn Tiến Trung

Trưởng phòng Y tế

024.22125789

15

Phạm Thị Thùy Vân

Trưởng phòng TC-KH

024.38615331

16

Nguyễn Thị Tuyết Anh

Trưởng phòng Kinh tế

024.38611046

17 Phạm Văn Ngát

Trưởng phòng Giáo dục và Đào Tạo

02438617886

 

Tổ giúp việc BBT./.