HUYỆN ỦY

                                                          DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Tiến Nhật

 

Bí thư Huyện ủy

 

38611075

2

Nguyễn Việt Phương

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

38611998

3

Nguyễn Tiến Cường

Phó Bí Thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

38611037

4

Đặng Đức Quỳnh

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch HĐND huyện

38611033

5

Vũ Anh Tú

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

36812942

6

Lý Duy Xuân

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

36812943

7

Lã Văn Huy

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy

36814613

8

Nguyễn Huy Chương

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch UBMTTQ

36813025

9

Đào Thanh Bình

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Công an huyện

38615263

10

Hoàng Mạnh Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

38615921

11

Nguyễn Huy Toàn

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Chủ tịch UBND huyện

38611037

12

Nguyễn Văn Hưng

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Chủ tịch UBND huyện

38611033

13 Nguyễn Thị Thu Huyền

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Dân vận HU

36814613

 

                                                                                                                            Tổ giúp việc Ban Biên tập./.