Cơ cấu tổ chức HĐND Huyện

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ

(Khóa XIX, Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 35 Đại biểu, được bầu trực tiếp tại 09 đơn vị bầu cử và thành lập 9 Tổ đại biểu HĐND, trong đó:

*Nam: 24 đại biểu (chiếm 68,57%)

* Nữ: 11 đại biểu (chiếm 32,43%)

* Trình độ học vấn: Tiến sỹ: 02 đại biểu, Thạc sỹ: 20 đại biểu, đại học: 35 đại biểu

* Đảng viên: 34 Đại biểu, không phải đảng viên: 01 đại biểu

* Trình độ lý luận: Cao cấp: 29 đại biểu, chiếm 82,8%; Trung cấp: 5 đại biểu, chiếm 14,2%;

 

 

Tổ giúp việc BBT./.