văn hóa - xã hội

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THANH TRÌ CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG MỚI “CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Ngày đăng 15/05/2020 | 16:58  | View count: 476

Người sử dụng lao động đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động được tiếp cận vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, trong thời hạn 12 tháng và không phải thế chấp tài sản

Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Hướng dẫn số 2129/HD-NHCS ngày 27/4/2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Người sử dụng lao động đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động được tiếp cận vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, trong thời hạn 12 tháng và không phải thế chấp tài sản. Cụ thể:

1. Đối tượng vay vốn:

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động (sau đây gọi là khách hàng vay vốn).

2. Điều kiện vay vốn: Khách hàng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên, đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người LĐ trong khoảng thời gian từ 01/4/2020 đến hết 30/6/2020; Đang gặp khó khăn về tài chính, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

- Có tên trong Danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND cấp tỉnh (hoặc UBND cấp huyện nếu được ủy quyền) phê duyệt.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày31 tháng 12 năm 2019.

- Có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

3. Mức cho vay

- Mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 03 tháng (từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020).

- Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng vay vốn bằng 50% mức lương tối thiểu vùng nhân (x) số người lao động bị ngừng việc có tên trong Danh sách người lao động bị ngừng việc được phê duyệt.

Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019. Theo đó, Hà Nội có các đơn vị cấp huyện thuộc vùng 1 và vùng 2. Tiền lương tối thiểu vùng 1 là 4,42 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 3,92 triệu đồng/tháng.

4. Lãi suất cho vay

- Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm).

- Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

5. Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.  

6. Bảo đảm tiền vay

Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

7. Mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay được sử dụng để chi trả một phần lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

8. Phương thức cho vay

- NHCSXH thực hiện phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng vay vốn.

- Số tiền khách hàng vay được NHCSXH nơi cho vay chi trả hằng tháng đến người lao động bị ngừng việc trên cơ sở Danh sách người lao động bị ngừng việc được  phê duyệt và theo đề nghị của khách hàng vay vốn.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020./.

Triệu Quang Xuyên_VHTT