tin tức - sự kiện

Huyện ủy Thanh Trì: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý và cán bộ trong nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 08/11/2018 | 09:13  | View count: 125

Với mục đích bồi dưỡng, cập nhật, trang bị, bổ sung kiến thức mới cả về lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển huyện Thanh Trì. Ngày 2.11, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ trong nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025

Các đồng chí Nguyễn Lan Hương- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội  Trần Văn Khương- Thành ủy viên- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Phạm Nguyên Nhung- Trưởng ban tổ chức Huyện ủy đã tới dự.

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Lan Hương- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội  truyền đạt kỹ năng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác dân vận là hoạt động nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; là công việc cốt tử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy, ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và quan tâm công tác này.

Qua các kỳ Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đều tập trung nhấn mạnh đến tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân và việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng sao cho phù hợp với thực tiễn ở từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng,…

 Tại Đại hội lần thứ XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân” nhằm phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, mỗi một cán bộ trên cương vị của mình vận dụng linh hoạt những kiến thức được cập nhật vào công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí giảng viên nhấn mạnh thêm về công tác dân vận trong thời kỳ mới: Để công tác dân vận đi vào thực chất và có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, các cấp ủy đảng trên địa bàn Huyện cần có kế hoạch làm việc cụ thể, chi tiết với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đó là định hướng nội dung, phương hướng hoạt động và đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho từng tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kết quả hoạt động, đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, Đảng đoàn, các chi bộ thuộc khối đoàn thể; kiện toàn Ban Dân vận các cấp, nhất là khối dân vận xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo tôn giáo, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân Chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh