Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ có giấy chứng nhận ĐKKD do UBND cấp huyện cấp (trường hợp cấp lần đầu) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
2 Cấp lại chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trường hợp cấp lại do thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (trường hợp thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ mặt hàng sản xuất, kinh doanh) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kinh Tế
5 Chấm dứt, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
6 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
7 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
8 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
9 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
10 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã. 2 Cấp xã, thị trấn Nội vụ
11 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
12 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo. 2 Cấp xã, thị trấn Nội vụ
13 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 1 Cấp xã, thị trấn Bồi thường Nhà nước
14 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp huyện/huyện 1 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn hóa - Thông tin
15 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp xã 1 Cấp xã, thị trấn Văn hóa - Thông tin
16 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
17 Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
18 Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã tổ chức đại hội nhỉệm kỳ và đại hội bất thường 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
19 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
20 Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ