Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đình chỉ hoạt động trường THCS dân lập, tư thục 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
2 Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
3 Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
4 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH