Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
2 Đăng ký lại khai tử 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
3 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
4 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 2 Cấp xã, thị trấn Nuôi con nuôi
5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
6 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
7 Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) 2 Cấp xã, thị trấn Nuôi con nuôi
8 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) 2 Cấp xã, thị trấn Nuôi con nuôi
9 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế 2 Cấp xã, thị trấn Nuôi con nuôi
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
12 Đăng ký thay đổi nội dung điều lệ, số lượng HTX thành viên, thành viên HĐQT, ban kiểm soát 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
13 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
14 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
15 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài nguyên - Môi trường
16 Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
17 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Địa chính - Đô thị
18 Điều chỉnh giấy phép xây dựng (GPXD) do UBND xã cấp 2 Cấp xã, thị trấn Địa chính - Đô thị
19 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
20 Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo