Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký kết hôn 3 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
3 Đăng ký kết hôn lưu động 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
4 Đăng ký khai sinh 3 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
5 Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện). 3 Cấp xã, thị trấn Tư pháp
6 Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện) 3 Cấp xã, thị trấn Tư pháp
7 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
8 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
9 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
10 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
11 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
12 Đăng ký khai sinh lưu động 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
13 Đăng ký khai thác nước dưới đất 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài nguyên - Môi trường
14 Đăng ký khai tử 3 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
15 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
16 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
17 Đăng ký khai tử lưu động 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
18 Đăng ký lại kết hôn 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
20 Đăng ký lại khai sinh 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch