Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội thường xuyên 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
2 Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận 1 Cấp xã, thị trấn Tài nguyên - Môi trường
3 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài nguyên - Môi trường
4 Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn đinh, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyển sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 Cấp xã, thị trấn Tài nguyên - Môi trường
5 Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú 2 Cấp xã, thị trấn Tài nguyên - Môi trường
6 Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa 1 Cấp xã, thị trấn Nội vụ
7 Xử lý đơn tại cấp xã 1 Cấp xã, thị trấn Thanh tra
8 Xử lý đơn thư 1 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thanh tra
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
10 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
11 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở 2 Cấp xã, thị trấn Nội vụ
12 Đăng ký giá 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
13 Đăng ký giám hộ 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
14 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
15 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp huyện/huyện 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn hóa - Thông tin
16 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp xã 1 Cấp xã, thị trấn Văn hóa - Thông tin
17 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn hóa - Thông tin
18 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản 2 Cấp xã, thị trấn Văn hóa - Thông tin
19 Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã tách 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
20 Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã tách 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính