Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
2 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
3 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn Huyện 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
4 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
5 Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật 1 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
6 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
7 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
8 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
9 Tiếp công dân 1 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thanh tra
10 Tiếp công dân tại cấp xã 1 Cấp xã, thị trấn Thanh tra
11 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng. 2 Cấp xã, thị trấn Nội vụ
12 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 2 Cấp xã, thị trấn Nội vụ
13 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
14 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng. 2 Cấp xã, thị trấn Nội vụ
15 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
16 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
17 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
18 Tiếp nhận đăng ký người vào tu. 2 Cấp xã, thị trấn Nội vụ
19 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em 2 Cấp xã, thị trấn Lao động - TBXH
20 Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính 1 Cấp xã, thị trấn Tài nguyên - Môi trường