Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 1 Cấp xã, thị trấn Giáo dục - Đào tạo
2 Thành lập Thư viện cấp huyện 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn hóa - Thông tin
3 Thành lập Thư viện cấp xã 1 Cấp xã, thị trấn Văn hóa - Thông tin
4 Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
5 Thành lập trường tiểu học dân lập, tư thục 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
6 Thành lập/chấm dứt tổ hợp tác xã 2 Cấp xã, thị trấn Kinh Tế
7 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên 1 Cấp xã, thị trấn Hòa giải
8 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
9 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 2 Cấp xã, thị trấn Hộ tịch
10 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
11 Thôi làm hòa giải viên 2 Cấp xã, thị trấn Hòa giải
12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
13 Thu hồi GCN đăng ký HTX (Đối với TH HTX giải thể tự nguyện) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
14 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
15 Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp Huyện 1 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài nguyên - Môi trường
16 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
17 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
18 Thủ tục hành chính của UBND cấp huyện cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tư pháp
19 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH
20 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp ( gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lao động - TBXH