Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn hóa - Thông tin
2 Tạm ngừng hoạt động của HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
3 Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
4 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
5 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
6 Tặng Danh hiệu Tổ dân phố văn hóa 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
8 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
9 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp quận về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
10 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 1 Cấp xã, thị trấn Nội vụ
11 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 1 Cấp xã, thị trấn Nội vụ
12 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 1 Cấp xã, thị trấn Nội vụ
13 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nội vụ
14 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc ngân sách cấp xã 2 Cấp xã, thị trấn Tài chính
15 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. 2 Cấp xã, thị trấn Tài nguyên - Môi trường
16 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (công trình do UBND xã, UBND huyện quyết định đầu tư) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Địa chính - Đô thị
17 Thẩm định quyết toán dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành 2 Cấp xã, thị trấn Tài chính
18 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
19 Thành lập trường THCS dân lập, tư thục 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo
20 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo dục - Đào tạo