Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 10.Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
2 11.Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
3 12.Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã chia 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
4 13.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
5 14.Đăng ký hợp tác xã khi hợp tác xã hợp nhất 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
6 15.Đăng ký hợp tác xã khi hợp tác xã sáp nhập 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
7 16.Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện, địa điểm 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
8 27.Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
9 32.Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
10 33.Định giá tài sản trong tố tụng hình sự 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
11 34.Hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp huyện 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
12 35.Thoái thu ngân sách nhà nước 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
13 36.Thanh lý tài sản nhà nước 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
14 37.Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
15 38.Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
16 39.Lập quyết toán ngân sách nhà nước 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
17 40.Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
18 41.Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
19 42.Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định cấp có thẩm quyền 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính
20 9.Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (Khi bị mất) 2 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tài chính