Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng
Loại thủ tục Lao động - TBXH
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

 - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả.

- Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã, phường, thị trấn tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ, niêm yết công khai kết luận tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản kèm Biên bản họp và hồ sơ của người khuyết tật gửi phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.
- Chủ tịch UBND cấp huyện ký Quyết định trợ cấp xã hội.
Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần số lượng hồ sơ

 * Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai thông tin của người khuyết tật (theo mẫu);
- Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;
- Bản sao Sổ hộ khẩu;
- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
- Bản sao Quyết định của cơ sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển người khuyết tật về gia đình (đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội);
- Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội.
- Văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị xem xét, giải quyết.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 Mẫu số 01 tại Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012.
Thời hạn giải quyết Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Cấp xã, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng.
Lệ phí Không.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện  Không.
Cơ sở pháp lý

 - Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;
- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội h¬ướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.
- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định chi tiết việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện.
- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo đào và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.