Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Loại thủ tục Giáo dục - Đào tạo
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1: UBND xã nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định; ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện bàn giao hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công cán bộ thụ lí hồ sơ.

Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản phối hợp với các phòng ban chuyên môn liên quan thuộc UBND huyện thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Các phòng ban chuyên môn liên quan thẩm định hồ sơ và cho ý kiến bằng văn bản (02 bản: 01 bản báo cáo UBND huyện, 01 bản gửi phòng Giáo dục và Đào tạo).

(Phụ lục 6)

* Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND huyện trả lời UBND xã, trong đó nêu rõ lý do hồ sơ không đủ điều kiện và không thẩm định thực tế tại địa điểm thành lập TTHTCĐ. (01 ngày)

* Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời UBND xã, trong đó nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. UBND xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định. (03 ngày)

* Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND huyện thẩm định thực tế tại địa điểm thành lậpTTHTCĐ. (1,5 ngày)

Bước 5: UBND huyện tiến hành thẩm định thực tế tại địa điểm thành lập TTHTCĐ.

Bước 6: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến các phòng ban sau thẩm định thực tế tại địa điểm thành lập TTHTCĐ và báo cáo UBND huyện.

* Trường hợp không đủ điều kiện thành lập: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND huyện văn bản trả lời UBND xã, trong đó nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập TTHTCĐ. (01 ngày)

* Trường hợp chưa đủ điều kiện thành lập: Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản tới UBND xã; trong đó nêu rõ lí do, nội dung cần bổ sung. UBND xã có nhu cầu thành lập TTHTCĐ hoàn thiện các điều kiện theo quy định.(02 ngày)

* Trường hợp đủ điều kiện thành lập: Phòng Giáo dục và Đào tạo trình hồ sơ báo cáo UBND huyện thông qua phòng Nội vụ. (01 ngày)

Bước 7: Phòng Nội vụ thẩm tra lại hồ sơ và trình UBND huyện ra quyết định: Thành lập TTHTCĐ, cán bộ quản lí. 

Bước 8: UBND huyện phê duyệt kết quả cho UBND xã.

Bước 9: Chuyển hồ sơ đã kí duyệt cho bộ phận văn thư đóng dấu văn bản và kí bàn giao kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện.

Lưu hồ sơ theo dõi.

Bước 10: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ 1. Tờ trình của Chủ tịch UBND xã đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng.

(Phụ lục 5)

2. Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý.

(Phụ lục 3)

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/ 2009;

-  Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/ NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b, khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm  học tập cộng đồng tại xã, xã, thị trấn ban hành kèm theo quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, xã, thị trấn;

- Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.