Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thành lập trường THCS dân lập, tư thục
Loại thủ tục Giáo dục - Đào tạo
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định; ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện bàn giao hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công cán bộ thụ lí hồ sơ.

Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản phối hợp với các phòng ban chuyên môn liên quan thuộc UBND huyện thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Các phòng ban chuyên môn liên quan thẩm định hồ sơ và cho ý kiến bằng văn bản (02 bản: 01 bản báo cáo UBND huyện, 01 bản gửi phòng Giáo dục và Đào tạo).

(Phụ lục 6)

* Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND huyện trả lời tổ chức, cá nhân; trong đó nêu rõ lý do hồ sơ không đủ điều kiện và không thẩm định thực tế tại địa điểm thành lập trường.

* Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung.Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

* Trường hợp hồ sơđủ điều kiện giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND huyện thẩm định thực tế tại địa điểm thành lập trường.

Bước 5: UBND huyện tiến hành thẩm định thực tế tại địa điểm thành lập trường.

Bước 6: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến các phòng ban liên quan sau thẩm định thực tế tại địa điểm thành lập trường và báo cáo UBND huyện.

* Trường hợp không đủ điều kiện thành lập: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND huyện văn bản trả lời tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập trường.(01 ngày)

* Trường hợp chưa đủ điều kiện thành lập: Phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường hoàn thiện các điều kiện theo quy định.(02 ngày)

* Trường hợp đủ điều kiện thành lập: Phòng Giáo dục và Đào tạo trình hồ sơ báo cáo UBND huyện thông qua phòng Nội vụ.(01 ngày)

Bước 7: Phòng Nội vụ thẩm tra lại hồ sơ và trình UBND huyện ra quyết định: Thành lập trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Hội đồng quản trị (nếu có). 

Bước 8: UBND huyện phê duyệt kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 9: Chuyển hồ sơ đã kí duyệt cho bộ phận văn thư đóng dấu văn bản và kí bàn giao kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện.

Lưu hồ sơ theo dõi.

Bước 10: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ 1. Tờ trình về Đề án thành lập trường.

(Phụ lục 1)

2. Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường.

(Phụ lục 2a)

3. Bộ hồ sơ của người dự kiến làm Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên.

(Phụ lục 3)

4. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường.

(Phụ lục 4)

5. Báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện (nếu có).

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

Trường trung học cơ sở dân lập, tư thục không có yếu tố nước ngoài

- Luật Giáo dục năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

- Bộ luật Lao động năm 2012;

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Luật Đầu tư năm 2014;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/ NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b, khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ kí;

- Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 53/2006/NĐ-CPVề chính sách khuyến khích phát triểncác cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;

- Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BGDĐT-BNV  ngày 05/10/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế của cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường phổ thông;

- Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở;

- Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông;

- Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Y tế ngày 16/6/2011 của hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông;

- Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định về vệ sinh trường học;

- Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về phòng học bộ môn;

- Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định cụ thể tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8794 : 2011 yêu cầu thiết kế trường trung học.

Trường trung học cơ sở dân lập, tư thục có yếu tố nước ngoài

Căn cứ pháp lý giống như trường trung học cơ sở tư thục không có yếu tố nước ngoài và thực hiện theo các văn bản sau:

- Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ về việc quy định về hợp tác đầu tư  của người nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư 34/2014/TT-BGDĐTngày 15/10/2014về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 củaChính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.