Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (công trình do UBND xã, UBND huyện quyết định đầu tư)
Loại thủ tục Địa chính - Đô thị
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phòng QLĐT

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bước 3: Bộ phận TN& TKQ chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đô thị, cán bộ phụ trách nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho cán bộ thụ lý theo phân công

Bước 4: Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu cần giải trình và bổ sung thêm, cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản hoặc qua điện thoại để công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Bước 5: Lập tờ trình, dự thảo kết quả thẩm định và báo cáo thẩm định BCKTKT gửi UBND huyện trình Trưởng Phòng QLĐT xem xét

Bước 6: Trình lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho tổ chức, công dân

Bước 7: Phòng QLĐT Đóng dấu và trả kết quả xử lý hồ sơ 

Bước 8: Trả kết quả cho chủ đầu tư

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Tờ trình thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật (theo mẫu)

2. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư;

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

 - Các văn bản khác có liên quan như: thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước...

3. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng công trình

- Hồ sơ thẩm tra thiết kế - dự toán.(nếu có)

4. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế, đồng thiết kế

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (tính từ khi nộp hoặc bổ sung hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép
Lệ phí Theo quy định hiện hành
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Phù hợp với quy định của Pháp luật
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng 2014;

- Luật Đầu tư công 2014;

- Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011;

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ;

- Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội