Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu
Loại thủ tục Thanh tra
Mức độ 2
Trình tự thực hiện B1: Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy uỷ quyền (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú); nộp đơn khiếu nại lần đầu kèm theo các tài liệu liên quan; nhận giấy biên nhận đơn . 
B2: Xử lý đơn thư: trả đơn nếu không đủ điều kiện; hướng dẫn gửi đơn nếu không thuộc thẩm quyền; chuyển lãnh đạo UBND huyện xem xét giao nhiệm vụ cho đơn vị thụ lý, tham mưu giải quyết. 
B3: Lãnh đạo UBND huyện giao cho Phòng nghiệp vụ đề xuất thành lập Đoàn thanh tra xác minh, kết luận, kiến nghị biện pháp giải quyết. Trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại. 
B4: + Chủ tịch ban hành quyết định thành lập Đoàn thanh tra để xác minh nội dung đơn khiếu nại. + Tiến hành công bố quyết định và gửi quyết định cho người khiếu nại và người bị khiếu nại các cơ quan có liên quan. + Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. + Kết thúc xác minh Đoàn thanh tra có báo cáo gửi Phó chủ tịch xem xét và báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (việc báo cáo bằng văn bản). 
B5: Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi ích liên quan... 
B6: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ban hành quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản . 

B7: Gửi quyết định cho người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan quản lý cấp trên Lưu hồ sơ theo dõi 
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Ban Tiếp công dân huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;
+ Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;
+ Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);
+ Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);
+ Quyết định giải quyết khiếu nại;
+ Các tài liệu khác có liên quan.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn khiếu nại;

Giấy ủy quyền khiếu nại (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ) và các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi thụ lý vụ việc; 45 ngày làm việc, kể từ khi thụ lý đối với vụ việc phức tạp.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
Lệ phí Không.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Theo Điều 2, Điều 8 và Điều 11 Luật Khiếu nại

1. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

2. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12, Điều 16 Luật Khiếu nại.

3. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại.

4. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết.

5. Việc khiếu nại chưa được Toà án thụ lý để giải quyết.
Cơ sở pháp lý

1. Luật Khiếu nại 2011;

2. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về quyết định chi tiết một số điều của luật Khiếu nại;

3. Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

4. Quyết định số 1294/QĐ-TTCP ngày 04/6/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

5. Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thuộc Thành phố Hà Nội.