Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 41.Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Mục 5.2

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Vào sổ bàn giao phòng TCKH thẩm định

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 90 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ,

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

 

 

 

 

B4

Lập tờ trình, soạn thảo Quyết định hành chính trình lãnh đạo phòng xem xét. Nếu hợp lệ, ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt

Phòng TC-KH

Tờ trình

B5

Lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho công dân

Lãnh đạo UBND Huyện

 

B6

 Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và bàn giao kết quả về Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Lưu hồ sơ theo dõi

Phòng TCKH

Phiếu chuyển hồ sơ

B7

Trả kết quả cho công dân

 

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Cách thức thực hiện Tiếp nhận tại phòng Tài chính - Kế hoạch
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành

01

 

Báo cáo quyết toán hạng mục công trình hoàn thành vận dụng theo mẫu của quy định tại mục II, phần II Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

01

 

Các văn bản pháp lý do cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư ban hành sắp xếp theo trình tự về đầu tư xây dựng, tuân thủ theo mẫu 02/QTDA của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính (bản phôtô đối với văn bản do cấp quyết định đầu tư ban hành, bản sao đối với văn bản do chủ đầu tư ban hành).

01

 

Bản gốc hoặc sao công chứng hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế (nếu có) giữa chủ đầu tư và các nhà thầu

 

01

Hồ sơ hoàn công.

 

01

Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B

01

 

Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có) và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán (nội dung thống nhất, không thống nhất, kiến nghị

01

 

Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư

01

 

Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

01

 

Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.

01

 

Bản gốc hoặc sao công chứng biên bản nghiệm thu hạng mục công trình đưa vào sử dụng

01

 

Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm tra: + Nhóm A: 200 ngày. + Nhóm B: 140 ngày. + Nhóm C: 110 ngày

- Đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 80 ngày. - Thời gian phê duyệt: 10 ngày.
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành tại UBND Huyện

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
- Luật Đất đai ngày 26/11/2013;
- Luật Đấu thầu 2013
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;