Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 39.Lập quyết toán ngân sách nhà nước
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Các đơn vị lập báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình, đối chiếu số liệu khớp với kho bạc NN nơi giao dịch, nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan Tài chính tổng hợp

Các  đơn vị liên quan

½ ngày

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Vào sổ bàn giao phòng TCKH thẩm định

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ,

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

02 ngày

 

 

 

 

B4

Lập tờ trình, soạn thảo Biên bản thẩm tra quyết toán Ngân sách trình lãnh đạo phòng xem xét. Nếu hợp lệ, ký xác nhận văn bản trình lãnh đạo UBND xem xét

 Phòng TC-KH

Tờ trình

B5

Lãnh đạo UBND xem xét và ký văn bản chuyển phòng TCKH

Lãnh đạo UBND

01 ngày

 

B6

Phòng TCKH chuyển hồ sơ Sở Tài chính xem xét, giải quyết

Phòng TCKH

 

 

B7

 Sở TCKH thẩm định giải quyết và gửi trả kết quả về UBND huyện

Sở Tài chính

Theo yêu cầu thủ tục

 

B8

Điều chỉnh số liệu, lập báo cáo quyết toán ngân sách hoàn chỉnh trình HĐND phê duyệt và gửi tới các cơ quan liên quan

UBND huyện

02 ngày

Báo cáo quyết toán ngân sách hoàn chỉnh

Cách thức thực hiện Tiếp nhận tại phòng Tài chính - Kế hoạch
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 Quyết toán đơn vị sử dụng ngân sách lập (chi tiết theo nội dung, nhiệm vụ được giao, chi tiết theo mục lục ngân sách), gồm:

+ Quyết toán thu ngân sách
 + Quyết toán chi ngân sách

01

 

Đối chiếu có xác nhận của kho bạc

01

 

Các biểu mẫu theo quy định

01

 

Thuyết minh

01

 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu lập quyết toán ngân sách nhà nước tại UBND Huyện

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Ngân sách Nhà nước
- Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 5/6/2003 của Chính phủ
- Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.
- Thông tư 54/2008/TT-BTC ngày 20/6/2008;  Thông tư 27/2007/TT0-BTC ngày 24/3/2007, Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 2/1/2007, Thông tư 130/2007/TT-BTC ngày 2/11/2007 của Bộ Tài chính
- Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính
- Quyết định của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm cho huyện, huyện
- Quyết định của UBND cấp huyện về việc giao dự toán trong năm cho các đơn vị.
- Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của Sở Tài chính