Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tạm ngừng hoạt động của HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện

Tổ chức/cá nhân

½  ngày

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giấy biên nhận

B3

Chuyển hồ sơ cho Trưởng Phòng TC-KH phân công cán bộ thụ lý thẩm định hồ sơ

Trưởng Phòng TC-KH

 

B5

Cán bộ thụ lý bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã

Cán bộ thụ lý hồ sơ

02 ngày

 

B6

Lưu hồ sơ theo dõi

Phòng TC-KH

 

 

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã/ tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh HTX 

01

 

Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

01

 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Đối với những hợp tác xã tạm ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật HTX 2012;
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động.

- Quyết định 1493/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyên trên địa bàn thành phố Hà Nội