Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 15.Đăng ký hợp tác xã khi hợp tác xã sáp nhập
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện

Tổ chức/cá nhân

½  ngày

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giấy biên nhận

B3

Chuyển hồ sơ cho Trưởng Phòng TC-KH phân công cán bộ thụ lý thẩm định hồ sơ

Trưởng Phòng TC-KH

 

B4

Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ, không phù hợp theo yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Cán bộ thụ lý hồ sơ

02 ngày

 

 

 

 

B5

Dự thảo giấy chứng nhận trình lãnh đạo phòng xem xét

Cán bộ thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

B6

Lãnh đạo Phòng TC-KH phê duyệt kết quả cho công dân và chuyển văn thư đóng dấu

Lãnh đạo Phòng TC-KH

01  ngày

Giấy chứng nhận

B7

 Chuyển bàn giao kết quả cho bộ phận 1 cửa;lưu hồ sơ theo dõi

Phòng TCKH

Cán bộ tiếp nhận và TKQ

½ ngày

 

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

B8

Trả kết quả cho tổ chức công dân

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã  

01

 

Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập HTX

01

 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

01

 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với các HTX được thành lập trên cơ sở sáp nhập. 

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí 30.000đồng (Ba mươi nghìn đồng)
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

Luật HTX 2012;
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động.

- Quyết định 1493/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyên trên địa bàn thành phố Hà Nội