Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 38.Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

01 ngày

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Vào sổ bàn giao phòng TCKH thẩm định

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 10 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ,

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

25 ngày

 

 

 

B4

Lập tờ trình, soạn thảo kết quả thông báo thẩm định dự toán trình lãnh đạo phòng xem xét. Nếu hợp lệ, ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt

  Phòng TC-KH

Tờ trình

B5

Lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho công dân

Lãnh đạo UBND Huyện

03 ngày

 

B6

 Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và bàn giao kết quả về Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Phòng TCKH

01 ngày

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

B7

Trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Cách thức thực hiện Tiếp nhận tại phòng Tài chính - Kế hoạch
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 Báo cáo quyết toán năm (quý IV), các bảng biểu được quy định trong Quyết định 19/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính

01

 

Toàn bộ chứng từ thu, chi ngân sách năm được thẩm tra

01

 

Toàn bộ sổ sách kế toán theo quy định

01

 

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán tại UBND Huyện
Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Ngân sách Nhà nước
- Luật Kế toán năm 2003
Nghị định 60/2003/NĐ-P ngày 5/6/2003 của Chính phủ
Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước.
Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.
- Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 2/1/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ngân sách các cấp.
- Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính
- Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của Sở Tài chính.
- Các quyết định của UBND cấp huyện về việc giao dự toán đầu năm và bổ sung dự toán trong năm cho đơn vị...