Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 37.Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

½ ngày

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Vào sổ bàn giao phòng TCKH thẩm định

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ,

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

04 ngày

 

 

Công văn phúc đáp (nếu có)

 

B4

Lập tờ trình, soạn thảo kết quả thông báo thẩm định dự toán trình lãnh đạo phòng xem xét. Nếu hợp lệ, ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt

Phòng TC-KH

Tờ trình

B5

Lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho công dân

Lãnh đạo UBND Huyện

02 ngày

 

B6

 Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và bàn giao kết quả về Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Lưu hồ sơ theo dõi

Phòng TCKH

½ ngày

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

B7

Trả kết quả cho tổ chức/công dân

 

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Cách thức thực hiện Tiếp nhận tại phòng Tài Chính - Kế Hoạch
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Tờ trình đề nghị thẩm định dự toán thu chi NSNN

01

 

Chi tiết việc lập dự toán thu, chi ngân sách theo từng nguồn kinh phí: kinh phí thực hiện tự chủ, kinh phí không thực hiện tự chủ 

01

 

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước tại UBND Huyện

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Ngân sách Nhà nước
- Luật Kế toán  
- Nghị định 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước; - Nghị định 60/2003/NĐ-P ngày 5/6/2003 của Chính phủ
- Nghị định số 73/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách dịa phương
- Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.
- Nghị quyết của HĐND cấp huyện phê chuẩn dự toán thu, chi NSNN hàng năm
- Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của UBND cấp huyện
- Các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán hàng năm của Sở Tài chính