Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 36.Thanh lý tài sản nhà nước
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

01 ngày

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Vào sổ, bàn giao phòng TCKH thẩm định

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ,

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

05 ngày

 

 

Công văn phúc đáp (nếu có)

 

B4

Lập tờ trình, soạn thảo Quyết định hành chính trình lãnh đạo phòng xem xét. Nếu hợp lệ, ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt

Phòng TC-KH

Tờ trình

B5

Lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho công dân

Lãnh đạo UBND Huyện

03 ngày

 

B6

 Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và bàn giao kết quả về Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Lưu hồ sơ theo dõi

Phòng TCKH

01 ngày

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện Tiếp nhận tại phòng Tài chính - Kế hoạch
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Văn bản đề nghị thanh lý của đơn vị trực tiếp quản lý tài sản xin thanh lý

01

02

Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thanh lý kèm theo hồ sơ giấy tờ liên quan đến tài sản.

01

02

Tờ trình của cơ quan tài chính cấp huyện đề nghị thanh lý tài sản gửi cơ quan cấp trên có thẩm quyền

01

02

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu thanh lý tài sản nhà nước tại UBND Huyện

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về phân cáp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.
- Quyết định số 202/2006/QĐ-Ttg Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
  - Thông tư 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 137/2006/NĐ-CP.
- Thông tư 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính
- Quyết định 
126/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND TP HN ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp  thuộc phạm vi thành phố quản lý của thành phố.