Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 35.Thoái thu ngân sách nhà nước
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Cơ quan, tổ chức Nộp hồ sơ và tờ trình thoái thu tại Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

½ ngày

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Vào sổ bàn giao phòng TCKH thẩm định

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ,

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

 

 

B4

Lập tờ trình, soạn thảo Quyết định hành chính trình lãnh đạo phòng xem xét. Nếu hợp lệ, ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt

Phòng TC-KH

01 ngày

Tờ trình

B5

Lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho công dân

Lãnh đạo UBND Huyện

01 ngày

Quyết định hành chính

B6

 Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và bàn giao kết quả cho Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Lưu hồ sơ theo dõi

Phòng TCKH

½ ngày

 

B7

Trả kết quả cho tổ chức/công dân

 

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Cách thức thực hiện Tiếp nhận tại phòng Tài Chính - Kế Hoạch
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Quyết định hoàn trả

01

 

Công văn đề nghị hoàn trả

01

 

Giấy xác nhận của Kho bạc Nhà nước (bản gốc)

01

 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu thoái thu ngân sách nhà nước tại UBND Huyện
Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002
- Luật Kế toán năm 2003
- Nghị định 60/2003/NĐ-P ngày 5/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước
- Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính
- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính