Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 34.Hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp huyện
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Cơ quan, tổ chức của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính căn cứ vào thực tế chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính có văn bản đề nghị nộp tại Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Trong  ngày

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Vào sổ bàn giao phòng TCKH thẩm định

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ Căn cứ vào văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí, tính chất hợp lý, hợp lệ của các khoản chi phí đề nghị hỗ trợ và các chứng từ có liên quan, để thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ,

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trong  ngày

 

 

Công văn phúc đáp (nếu có)

 

B4

Lập tờ trình, soạn thảo Quyết định hành chính trình lãnh đạo phòng xem xét. Nếu hợp lệ, ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt

 Phòng TC-KH

Trong  ngày

Tờ trình

Hồ sơ trình

B5

Lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho công dân

Lãnh đạo UBND Huyện

Trong  ngày

Quyết định

B6

 Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và bàn giao kết quả về Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Lưu hồ sơ theo dõi

Phòng TCKH

Trong  ngày

 

B7

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

 

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Cách thức thực hiện Tại phòng Tài Chính - Kế Hoạch
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Công văn đề nghị thanh toán, chứng từ kèm theo.  

01

 

Thời hạn giải quyết Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp huyện tại UBND Huyện. 

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý Nghị định 124/2005/NĐ-CP ngày 6/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt VPHC
- Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2001 của Bộ Tài chính, hương dẫn việc xử lý tang vật VPHC là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tài sản thu được từ sử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước do VPHC 
- Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 của Bộ Tài chính  
- Hướng dẫn liên ngành số 1488/LN KBHN-TC ngày 30/10/2006 của Liên ngành Kho bạc NN Hà Nội và Sở Tài chính HN.