Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 33.Định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

½ ngày

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Vào sổ bàn giao phòng TCKH thẩm định

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và tiến hành định giá tài sản:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ,

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu tiến hành định giá tài sản theo quy định hiện hành

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

02 ngày

 

 

 

Phiếu khảo sát giá

B4

Lập tờ trình, soạn thảo Quyết định hành chính trình lãnh đạo phòng xem xét. Nếu hợp lệ, ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt

Phòng TC-KH

01 ngày

Tờ trình

B5

Lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho công dân

Lãnh đạo UBND Huyện

01 ngày

 

B6

 Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và bàn giao kết quả về Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Lưu hồ sơ theo dõi

Phòng TCKH

½ ngày

 

  

B7

Trả kết quả cho tổ chức/công dân

 

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Tờ trình đề nghị định giá tài sản

01

 

Quyết định yêu cầu định giá tài sản

01

 

Biên bản ghi lời khai của các bên đương sự liên quan, giám định tài sản (nếu có)

01

 

Hồ sơ liên quan đến nguồn gốc tài sản cần định giá

01

 

Phiếu kê khai tài sản người bị hại và xác nhận của người làm chứng 

01

 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại UBND Huyện

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Bộ luật tố tụng hình sự  
- Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
- Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005 ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.