Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 32.Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng)
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Cá nhân, tổ chức: Căn cứ vào thông tin về các tài sản được cơ quan HC công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và nhu cầu của mình; tổ chức, cá nhân làm đơn xin đăng ký mua tài sản gửi cơ quan HC

Tổ chức/cá nhân

½ ngày

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Vào sổ, thu phí và bàn giao phòng TCKH thẩm định

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Giấy biên nhận

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 03 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu tiến hành xác minh tại thực địa

- Trường hợp hồ sơ, thực địa không phù hợp theo yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ,

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

03 ngày

 

 

 

 

B4

Thành lập hội đồng định giá và thực hiện việc định giá tài sản

Lãnh đạo UBND Huyện

03 ngày

Bảng niêm yết công khai kết quả định giá

B5

Niêm yết công khai kết quả định giá tài sản

Hội đồng định giá

03 ngày

B6

Tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý theo quy định

Hội đồng định giá

02 ngày

B7

Lập tờ trình, tổng hợp báo cáo, soạn thảo hợp đồng bán đấu giá tài sản trình lãnh đạo phòng xem xét. Nếu hợp lệ trình UBND Huyện phê duyệt

Phòng TC-KH

01 ngày

Tờ trình

B8

Lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho công dân

Lãnh đạo UBND Huyện

01 ngày

 

B9

 Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và bàn giao kết quả về Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Lưu hồ sơ theo dõi

Phòng TCKH

 

½ ngày

 

 

B10

Trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Hồ sơ về các tài sản tịch thu do các ngành thực hiện bàn giao sang cơ quan HC thực hiện đấu giá

01

 

Hồ sơ tham gia đấu giá

01

 

Đơn đăng ký tham gia mua hàng đấu giá

01

 

Chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá

 

01

GCN ĐKKD có đăng ký mặt hàng xin mua

 

01

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng) tại UBND Huyện
Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí 20.000đ/hồ sơ (đối với hàng hoá có giá trị dưới 20.000.000đ )
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;
- Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính Phủ thay thế Nghị định 134/2003/NĐ-CP
- Nghị định 05/2005/ ngày 18/4/2005 của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản
- Thông tư 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 về hướng dẫn xác định giá khởi điểm, quản lý và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
- Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.
- Thông tư 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước do vi phạm