Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 27.Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức công dân và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

½ ngày

 

Theo mục 5.2

B2

Chuyển hồ sơ cho Phòng tài chính kế hoạch phân công cán bộ thụ lý thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng tài chính kế hoạch

½ ngày

 

 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu cần giải trình và bổ sung thêm,cán bộ thụ lý hướng dẫn một lần bằng văn bản để công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

07 ngày

 

 

Công văn phúc đáp (nếu có)

B4

Lập Báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định hành chính trình lãnh đạo phòng xem xét. Nếu hợp lệ trình UBND Huyện phê duyệt

 Phòng TC-KH

01 ngày

Báo cáo

B5

Lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho công dân

Lãnh đạo UBND Huyện

02  ngày

Quyết định hành chính

B6

Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và bàn giao kết quả về Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ

Lưu hồ sơ theo dõi

Phòng TCKH

1/2 ngày

 

Phiếu chuyển hồ sơ

B7

Cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi và trả kết quả cho công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

1/2 ngày

 

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

-  Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư 10/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Thời hạn giải quyết 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư tại UBND Huyện   

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

  1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư

Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư

X

 

Hồ sơ pháp lý:
+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).
+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản sao)

+ Quyết định phê duyệt nguồn vốn cho dự án

 

x

Báo cáo Kinh tế kỹ thuật/Thiết kế thi công, tổng dự toán được duyệt

 

x

Văn bản pháp lý có liên quan khác

X

 

  1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư

Tờ trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư

X

 

Hồ sơ pháp lý:
+Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

+ Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán (nếu có)

 

x

Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

X

 

Cơ sở pháp lý