Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 16.Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện, địa điểm
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

 Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện

Tổ chức/cá nhân

½  ngày

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giấy biên nhận

B3

Chuyển hồ sơ cho Trưởng Phòng TC-KH phân công cán bộ thụ lý thẩm định hồ sơ

Trưởng Phòng TC-KH

 

B4

Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ, không phù hợp theo yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Cán bộ thụ lý hồ sơ

02 ngày

 

 

 

 

B5

Dự thảo giấy chứng nhận trình lãnh đạo phòng xem xét

Cán bộ thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

B6

Lãnh đạo Phòng TC-KH phê duyệt kết quả cho công dân và chuyển văn thư đóng dấu

Lãnh đạo Phòng TC-KH

01  ngày

Giấy chứng nhận

B7

 Chuyển bàn giao kết quả cho bộ phận 1 cửa;lưu hồ sơ theo dõi

Phòng TCKH

Cán bộ tiếp nhận và TKQ

½ ngày

 

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

B8

Trả kết quả cho tổ chức công dân

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

01

 

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

 

01

Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

01

 

Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

01

 

Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện

 

01

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với chi nhánh hợp tác xã kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

 

01

TH HTX lập chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh tại nơi khác với nơi HTX đặt trụ sở chính, HTX phải:

 

+ Thông báo bằng văn bản tới nơi cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xác nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính

 

01

 

+ Bản sao giấy chứng nhận đnăg ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

01

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tác xã tại UBND Huyện. 

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí 100.000đ
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

Luật HTX 2012;
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động.

- Quyết định 1493/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội