Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tặng Danh hiệu Tổ dân phố văn hóa
Loại thủ tục Nội vụ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện
- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ các TTHC lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua, khen thưởng thuộc UBND cấp huyện.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả nếu hồ sơ hợp lệ.
- Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn
+ Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, đơn vị có thẩm quyền thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen theo quy định
+ Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), đơn vị có thẩm quyền thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng;
- Biên bản họp của cấp trình khen
- Bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
c. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Theo mẫu số 1 kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng Danh hiệu
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Chủ thể là tập thể có thành tích được đề nghị khen thưởng
Cơ sở pháp lý

- Luật Thi đua - Khen thưởng 2013

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua – Khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua – Khen thưởng

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua – Khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua – Khen thưởng

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua – khen thưởng năm 2013.

- Quyết định số 7094/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Các thủ tục liên quan khác