Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Loại thủ tục Lao động - TBXH
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1

Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả xã chuyển hồ sơ cho cán bộ LĐTBXH xã.

Công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã

01 ngày

Theo mục 5

B2

Cán bộ LĐTBXH thực hiện thụ lý  hồ sơ .

Cán bộ LĐTBXH xã

05 ngày

Theo mục 5

B3

Cán bộ xã chuyển hồ sơ lên bộ phận tiếp nhận hồ sơ UBND huyện.

Cán bộ LĐTBXH xã

02 ngày

Theo mục 5

B4

 Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện

½  ngày

Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả

B5

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ  UBND huyện chuyển giao cho cán bộ phòng chuyên môn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ huyện

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B6

Cán bộ phòng LĐTBXH thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ.

Phòng LĐTB - XH

 05 ngày

Công văn phúc đáp( nếu có)

 

B7

Phòng LĐTBXH chuyển hồ sơ lên Sở Lao động TBXH.

Phòng LĐTB-XH

03 ngày

Danh sách và hồ sơ theo mục 5

B8

Sở LĐTB-XH xem xét giải quyết

Sở LĐTB-XH

10 ngày

Quyết định hành chính

B9

Phòng LĐTBXH nhận kết quả từ Sở LĐTBXH.

Thống kê theo dõi và trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện để trả cho cán bộ LĐTBXH xã

Cán bộ LĐTB -XH huyện,

02 ngày

 

 

Quyết định hành chính

B10

Cán bộ LĐTBXH xã nhận kết quả từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Huyện

01 ngày

Quyết định hành chính

B11

Cán bộ LĐTBXH xã chuyển kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

Trả kết quả cho công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã

01 ngày

Cách thức thực hiện Tại bộ phận tiếp nhân và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05);

x

 

Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

 

 

 

x

Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).

x

 

Thời hạn giải quyết

31 ngày làm việc, trong đó:

- Thời gian tiếp nhận HS và trả kết quả cho công dân: 01 ngày làm việc

- Thời gian luân chuyển hồ sơ và kết quả: 10 ngày

- Thời gian giải quyết HS : 20 ngày (gồm UBND xã: 5 ngày; phòng LĐTBXH huyện: 5 ngày; Sở LĐTBXH:  10 ngày)
Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với hoạt động giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Cơ quan thực hiện Ủy Ban Nhân Dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

- Thông tư liên tịch số 05/2013/TTBLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.