Phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND

 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ QUAN HỆ TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Điều 1. Nguyên tắc phân công, quan hệ công tác giữa Chủ tịch UBND huyện và các Phó chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện:

          1. Chủ tịch UBND huyện là người đứng đầu UBND huyện có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định.

          - Chủ tịch phân công cho các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND  huyện phụ trách một số lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền chung của UBND huyện.

          - Ủy quyền, ủy nhiệm, giao quyền cho các Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật.

          - Các Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện được Chủ tịch UBND huyện phân công, ủy quyền, ủy nhiệm và giao quyền phải chủ động tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tổ chức thực hiện; đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc theo quy định và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện và trước pháp luật về việc mình thực hiện.

          Khi một Phó Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch trực tiếp hoặc giao cho các Phó Chủ tịch khác giải quyết trong thời gian Phó Chủ tịch đó vắng mặt.

          - Những công việc có liên quan giữa các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện thì người được giao chủ trì, chủ động phối hợp điều hành và giải quyết các công việc được giao; nếu có khó khăn, quan điểm chưa thống nhất, xin ý kiến Chủ tịch để được chỉ đạo.

          2. Chủ tịch phân công một Phó Chủ tịch thường trực giúp Chủ tịch điều hành  các hoạt động của UBND huyện và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt.

          3. Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy viên UBND huyện tham dự đầy đủ các phiên họp tập thể UBND huyện; cú trỏch nhiệm tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền của UBND huyện theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch; tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công.

          4. Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình cụ thể, Chủ tịch xem xét, điều chỉnh phân công công tác hoặc các nhiệm vụ đột xuất khác cho các Phó chủ tịch, Ủy viên UBND để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND huyện.

          Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện:

          1. Chủ tịch UBND huyện:

          a) Là người đứng đầu UBND huyện, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và điều hành mọi công việc của UBND huyện, cùng với tập thể UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Hà Nội, Huyện ủy và HĐND huyện về quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện; lãnh đạo điều hành, quản lý toàn diện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của UBND huyện; triệu tập, điều hành các phiên họp của UBND huyện, chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của huyện.

         b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

       - Quản lý Nhà nước đối với hoạt động thu chi ngân sách Nhà nước được giao trên địa bàn theo quy định pháp luật; địa giới hành chính, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đất đai, tài nguyên, môi trường. Phụ trách công tác nội chính bao gồm: lĩnh vực an ninh, quốc phòng, công tác thanh tra, công tác tư pháp, công tác tổ chức cán bộ, chương trình cải cách hành chính.

        - Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Uỷ ban MTTQ huyện và các đoàn thể nhân dân.

       - Ký hoặc uỷ quyền ký các văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và các văn bản hành chính thông thường; các báo cáo của UBND huyện trình UBND Thành phố, Huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện.

         c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính; Trưởng Ban chỉ đạo 197; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố; Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Trưởng ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; Phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng.

         d) Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Nội vụ, phòng Tư pháp, Thanh tra huyện.

         e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, ủy quyền của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và Huyện ủy.

         2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện:

         a) Chủ tịch UBND huyện phân công, phụ trách các nhiệm vụ sau:

          - Mạng lưới giao thông, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật.

         - Xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giao thông vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy, hành lang lưới điện cao áp, cấp thoát nước; phát triển các khu đô thị mới; các dự án đầu tư theo hình thức BT.

          - Chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác chỉ đạo thực hiện, đôn đốc, kiểm tra các dự án thuộc lĩnh vực xây dựng; cải tạo, sửa chữa theo kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình; công tác giải phóng mặt bằng, các dự án tái định cư.

         - Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã thực hiện tốt việc xây dựng và quản lý quy hoạch Nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện các dự án do huyện làm chủ đầu tư (từ khâu lập dự án đến phê duyệt quyết toán công trình).

          b) Chủ tịch UBND huyện ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ sau:

           - Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt; là thủ trưởng cơ quan UBND huyện.

          - Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

         - Lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ  thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản cơ quan nhà nước cấp trên; của Hội đồng nhân dân và UBND huyện; tổ chức kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định pháp luật đối với những lĩnh vực được phân công; quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc được giao trên địa bàn huyện.

         - Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách; các quyết định cưỡng chế đối với các vi phạm trong quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, quản lý trật tự xây dựng, giải phúng mặt bằng, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cấp giấy phép xây dựng.

          c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng đấu giá QSD đất; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Trưởng Ban chỉ đạo an toàn lưới điện; Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân; Phó trưởng Ban chỉ đạo 197.

         d) Trực tiếp chỉ đạo:  Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đội thanh tra xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn (những lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền). Phối hợp chỉ đạo Đội Thanh tra giao thông vận tải Thanh Trì, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; Công ty Điện lực Thanh Trì, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Chi nhánh huyện Thanh Trì.

         g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

         3. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực kinh tế:

         a) Chủ tịch UBND huyện phân công, phụ trách các nhiệm vụ sau:

         - Tổ chức chỉ đạo thực hiện thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện; chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác thủy lợi, đê điều, phòng, chống lụt bão; chỉ đạo xây dựng phát triển mạng lưới thương mại, chợ, dịch vụ; xây dựng, đổi mới, phát triển các doanh nghiệp, HTX, các tổ chức kinh tế. Công tác quản lý, sử dụng đất đai (trừ các dự án đầu tư có sử dụng đất), tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện

          - Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; quản lý thị trường.

         - Chỉ đạo thực hiện đề án xây dựng Nông thôn mới của huyện, xã và các dự án thành phần liên quan đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chỉ đạo thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới do UBND các xã làm chủ đầu tư (từ khâu lập dự án đến phê duyệt quyết toán công trình).

         b) Chủ tịch UBND huyện ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ sau:

       - Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

        - Lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ  thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản cơ quan nhà nước cấp trên; của Hội đồng nhân dân và UBND huyện; tổ chức kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định pháp luật đối với những lĩnh vực được phân công.

        - Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; các giấy tờ liên quan đến công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

        - Phụ trách và chỉ đạo rà soát các thủ tục hành chính.

        c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế; Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ; Trưởng Ban chỉ đạo 389 về chống buôn lậu, gian lận thương mại; Trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong cơ quan quản lý hành chính Nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

         d) Trực tiếp chỉ đạo: phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Kinh tế; UBND các xã, thị trấn (những lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền); phối hợp chỉ đạo các cơ quan Ngân hàng, Kho bạc, Thuế, Bưu điện, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý Thị trường số 7, Xí nghiệp đầu tư phát triển thuỷ lợi Thanh Trì, Trạm thú y, Trạm bảo vệ thực vật, Hạt quản lý đê số 3, Hội Doanh nghiệp huyện.

         e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

         4. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hóa xã hội:

         a) Chủ tịch UBND huyện phân công, phụ trách các nhiệm vụ sau:

          - Chỉ đạo công tác Giáo dục và đào tạo, Y tế, Dân số - KHHGĐ, phong trào đền ơn đáp nghĩa, quản lý lao động, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, hậu phương quân đội, văn hóa, gia đình, di tích, danh thắng, bảo tồn, bảo tàng, thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao, du lịch, công nghệ thông tin, thanh niên, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện.

          - Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ; Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về văn hoá, xã hội theo các đề án xây dựng Nông thôn mới của huyện, xã, các dự án thành phần liên quan đến văn hoá - xã hội; Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các Dự án thuộc lĩnh vực được phân công.

          - Phối hợp để chỉ đạo các hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội thuộc huyện.

         b) Chủ tịch UBND huyện ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ sau:

           - Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

         - Lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ  thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản cơ quan nhà nước cấp trên; của Hội đồng nhân dân và UBND huyện; tổ chức kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định pháp luật đối với những lĩnh vực được phân công.

           - Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

         c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến GDPL; Chủ tịch Hội khuyến học; Chủ tịch Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; Trưởng Ban Quân - dân y; Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự; Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, trung tâm học tập cộng đồng; Trưởng ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội; Trưởng Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu; Trưởng Ban chỉ đạo Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Trưởng Ban trợ giúp người nghèo; Trưởng Ban chỉ đạo đào tạo nghề và giải quyết việc làm; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh; Trưởng Ban chỉ đạo Cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân.

         d) Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo;  phòng Y tế; phòng Lao động Thương binh và Xã hội; phòng Văn hoá và thông tin; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện; các trường THCS, trường Tiểu học, trường Mầm non, trường dạy trẻ khuyết tật; Hội Khuyến học; Hội Luật gia; Hội người mù; Hội người khuyết tật; Hội chữ  thập đỏ; Hội nạn nhân chất độc da cam; Hội Đông y; UBND các xã, thị trấn (những lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền).

         e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

 

 

   
 

 Tổ giúp việc BBT./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh