nghi quyết hội đồng nhân dân

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì

Ngày đăng 10/07/2020 | 09:05 AM  | View count: 720
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 10/07/2020 | 08:55 AM  | View count: 130
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 10/07/2020 | 08:51 AM  | View count: 75
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng huyện Thanh Trì 06 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 08:43 AM  | View count: 117
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về nhiệm vụ Phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng huyện Thanh Trì năm 2020

Ngày đăng 02/04/2020 | 04:44 PM  | View count: 240
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về dự toán ngân sách Huyện và phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2020

Ngày đăng 10/04/2020 | 05:05 PM  | View count: 75
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về chủ trương thực hiện kè các ao, hồ trong khu dân cư trên địa bàn huyện

Ngày đăng 10/04/2020 | 05:14 PM  | View count: 49
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 14/04/2020 | 02:11 PM  | View count: 83
Xem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2015

Ngày đăng 01/08/2016 | 02:35 PM  | View count: 428
Xem chi tiết tại đây ./. Tổ giúp việc BBT.

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng huyện Thanh Trì 6 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng 01/08/2016 | 02:30 PM  | View count: 460
Xem chi tiết tại đây ./. Tổ giúp việc BBT.

Nghị quyết về việc Phê chuẩn thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 14/06/2016 | 02:28 PM  | View count: 939
Xem chi tiết tại đây ./.   Tổ giúp việc BBT.

Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 26/06/2016 | 02:22 PM  | View count: 325
Xem chi tiết tại đây ./.

Nghị quyết xác nhận kết quả bẩu cử hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 26/06/2016 | 02:09 AM  | View count: 197
Xem chi tiết tại đây ./.   Tổ giúp việc BBT.

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các trạm cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Trì

Ngày đăng 13/12/2017 | 05:00 PM  | View count: 1040
Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các trạm cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Trì

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2016

Ngày đăng 13/12/2017 | 05:05 PM  | View count: 800
Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2016

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Thanh Trì, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/12/2017 | 05:07 PM  | View count: 2358
Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Thanh Trì, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện chấp thuận việc đại biểu HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu

Ngày đăng 13/12/2017 | 05:12 PM  | View count: 804
Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện chấp thuận việc đại biểu HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/12/2017 | 05:15 PM  | View count: 1645
Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 13/12/2017 | 05:17 PM  | View count: 376
Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện Thanh Trì

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 26/06/2016 | 04:58 PM  | View count: 233
Xem chi tiết tại đây ./. Tổ giúp việc BBT.

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 26/06/2016 | 04:55 PM  | View count: 542
Xem chi tiết tại đây ./.  Tổ giúp việc BBT.

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 26/06/2016 | 04:43 PM  | View count: 245
Xem chi tiết tại đây ./.

Các Nghị quyết từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ của HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 06/11/2017 | 11:19 AM  | View count: 820
Xem chi tiết tại đây ./. Tổ giúp việc BBT.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh