nghi quyết hội đồng nhân dân

Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2015

Ngày đăng 01/08/2016 | 02:35 PM  | View count: 340
Xem chi tiết tại đây ./. Tổ giúp việc BBT.

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng huyện Thanh Trì 6 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng 01/08/2016 | 02:30 PM  | View count: 408
Xem chi tiết tại đây ./. Tổ giúp việc BBT.

Nghị quyết về việc Phê chuẩn thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 14/06/2016 | 02:28 PM  | View count: 599
Xem chi tiết tại đây ./.   Tổ giúp việc BBT.

Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 26/06/2016 | 02:22 PM  | View count: 274
Xem chi tiết tại đây ./.

Nghị quyết xác nhận kết quả bẩu cử hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 26/06/2016 | 02:09 AM  | View count: 151
Xem chi tiết tại đây ./.   Tổ giúp việc BBT.

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các trạm cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Trì

Ngày đăng 13/12/2017 | 05:00 PM  | View count: 970
Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh...

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2016

Ngày đăng 13/12/2017 | 05:05 PM  | View count: 677
Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi...

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Thanh Trì, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/12/2017 | 05:07 PM  | View count: 2266
Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức...

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện chấp thuận việc đại biểu HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu

Ngày đăng 13/12/2017 | 05:12 PM  | View count: 722
Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện chấp thuận việc đại biểu HĐND huyện Thanh...

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/12/2017 | 05:15 PM  | View count: 1571
Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND...

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 13/12/2017 | 05:17 PM  | View count: 318
Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND...

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 26/06/2016 | 04:58 PM  | View count: 172
Xem chi tiết tại đây ./. Tổ giúp việc BBT.

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 26/06/2016 | 04:55 PM  | View count: 359
Xem chi tiết tại đây ./.  Tổ giúp việc BBT.

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 26/06/2016 | 04:43 PM  | View count: 171
Xem chi tiết tại đây ./.

Các Nghị quyết từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ của HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 06/11/2017 | 11:19 AM  | View count: 591
Xem chi tiết tại đây ./. Tổ giúp việc BBT.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh