kinh tế - chính trị

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TIN NHẮN ĐẾN KHÁCH HÀNG
Ngày đăng 08/01/2018 | 12:01  | View count: 10673

Với mục đích hỗ trợ nguồn vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thanh Trì phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển khai các hoạt động tín dụng cho vay công khai, minh bạch có sự giám sát của chính quyền, đoàn thể trên địa bàn.

 

              (ảnh minh họa)

      Theo đó, bắt đầu từ năm 2018 Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai dịch vụ tin nhắn đến khách hàng để đối chiếu số dư tiền vay, tiền gửi giữa Ngân hàng và khách hàng; thông báo thông tin về vay vốn đến khách hàng. Kế hoạch triển khai dịch vụ tin nhắn đến khách hàng trên

địa bàn huyện Thanh Trì như sau:

1. Nội dung tin nhắn
- Đối chiếu số dư tiền gửi, tiền vay kỳ 31/12/2017.
“NHCSXH”: Đến (giờ) ngày Quý khách có: Nợ gốc (số tiền) VND; Tiền
gửi (số tiền) VND; Tiền TK gửi tại điểm giao dịch xã (số tiền) VND. Điện
thoại liên hệ: 0243 6814059.
- Thông báo nợ đến hạn.
“NHCSXH”: Đến (ngày), món vay (mã món vay) thuộc chương trình vay
(tên chương trình vay) có: Nợ gốc đến hạn (số tiền gốc) VND; Tổng nợ
gốc (số tiền gốc) VND; Nợ lãi (số tiền gốc) VND.
- Thông báo chuyển nợ quá hạn.
“NHCSXH”: Ngày ( ) chuyển nợ quá hạn (số tiền) VND với món vay (mã
món vay) thuộc chương trình vay (tên chương trình vay). Tổng nợ gốc (số
tiền gốc) VND; Nợ lãi (số tiền gốc) VND.
2. Số điện thoại gửi tin nhắn: “+84898589889”
3. Thời gian gửi tin nhắn
- Từ ngày 10 đến 15/01/2018: nhắn đối chiếu số dư tiền gửi, tiền vay kỳ
31/12/2017.
- Bắt đầu từ 15/01/2018: nhắn thông báo chuyển nợ quá hạn.
- Bắt đầu từ 01/02/2018: nhắn thông báo nợ đến hạn.
- Giờ gửi tin nhắn: + Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30
+ Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ

       Dịch vụ tin nhắn trên của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp minh bạch hoạt động tín dụng chính sách, bổ sung thêm phương tiện thông tin đến khách hàng để đối chiếu số dư tiền vay, tiền gửi với khách hàng, nhắc khách hàng khi đến hạn trả nợ, thông báo tình trạng nợ của khách giúp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Nguyễn Thị Thủy-PV Trung tâm VH,TT&TT