kinh tế - chính trị

Thanh Trì tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Ngày đăng 24/03/2017 | 10:24  | View count: 473

Sáng ngày 23-3-2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017 huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện chủ trì Hội nghị.

      Đây là lần thứ năm ngành thống kê thực hiện Tổng điều tra kinh tế (các cuộc trước tiến hành vào các năm 1995, 2002, 2007 và 2012). Với mục đích, yêu cầu Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là: Đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động trên địa bàn, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

      Nội dung điều tra bao gồm sáu nhóm thông tin: Nhóm thông tin chung về cơ sở (Thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh chính; loại hình sở hữu; loại hình tổ chức, cơ sở...); Nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động (Thông tin về người đứng đầu cơ sở; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động); Nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (Tài sản, nguồn vốn; kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất, kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử dụng công nghệ trong các doanh nghiệp; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành); Nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (Sử dụng máy tính, mạng internet cho sản xuất, kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động mua, bán hàng hóa); Nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp (Mục tiêu tiếp cận các nguồn vốn; kết quả tiếp cận các nguồn vốn; lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn); Nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp (Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp chế biến, chế tạo; Gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với nước ngoài).

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Đức Quỳnh đã nhấn mạnh: Đây là cuộc Tổng điều tra quan trọng, phức tạp, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau, thu thập số liệu trong thời gian ngắn. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung của kế hoạch, đặc biệt một số nội dung trọng tâm như:

      - Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện, cụ thể là Chi cục Thống kế huyện – Cơ quan thường trực của TĐT chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn cho các giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên về kế hoạch, nội dung TĐT theo đúng nội dung phương án của Thành phố.

      - Đối với khối doanh nghiệp, phạm vi thu thập rộng, phức tạp, số lượng nhiều. Do đó, yêu cầu Chi cục Thuế phối hợp với Chi cục Thống kê trong công tác ghi phiếu điều tra khối doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

      - Chú trọng vào công tác tuyên truyền, huy động tối đa các hình thức tuyên truyền như các phương tiện thông tin đại chúng (đài truyền thanh, bản tin, Cổng thông tin điện tử của huyện); cổ động (áp phích, khẩu hiệu…); tổ chức họp phổ biến ở cộng đồng để người dân có nhận thức đúng đắn từ đó tự giác tham gia, cộng tác với lực lượng điều tra.

      - Các xã, thị trấn cần xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải thực hiện trong năm 2017, quán triệt và triển khai thực hiện Tổng điều tra một cách nghiêm túc để có được kết quả tốt nhất. BCĐ các cấp thực hiện đúng phương án của Thành phố, kế hoạch của huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện để bảo đảm chất lượng, tiến độ của cuộc điều tra. 

Theo Nguyễn Thị Thu Hiền - Chi cục Thống kê huyện./.