Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương trong năm

Cân đối Ngân sách huyện quý II/2018

Publish date 13/08/2018 | 05:24 PM  | View count: 62
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Cân đối Ngân sách huyện quý I/2018

Publish date 12/07/2018 | 10:42 AM  | View count: 68
Xem chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_ phòng VHTT