Giới thiệu Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc

 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN THANH TRÌ -  HÀ NỘI.

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

- Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

2. Nhiệm vụ 

- Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các qui định của địa phương, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

- Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước.

- Thảo luận và thống nhất các chương trình phối hợp hành động, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và các đơn vị liên quan.

- Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng,xây dựng chính quyền.Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

 

Tổ giúp việc BBT./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh