giới thiệu Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân Huyện Thanh Trì

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và HĐND Thành phố Hà Nội.

Hội đồng nhân dân huyện quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của huyện, xây dựng và phát triển về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện, làm tròn nghĩa vụ đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân huyện thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân trên địa bàn huyện.

 

 

    DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN THANH TRÌ

                                                    

  1.                                                                       

  2.                                                      Đ/c Đặng Đức Quỳnh, Chủ tịch HĐND

  3.                                                      Đ/c Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐND 

  4.                                                      Đ/c Nguyễn Huy Chương, Trưởng Ban Kinh tế

  5.                                                      Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng Ban Pháp chế

 

 Tổ giúp việc BBT./.

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh