Đảng, đoàn thể

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7 năm 2019
Publish date 18/07/2019 | 14:52  | View count: 1191

Ngày 18-7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và cơ sở tháng 7 năm 2019 với nội dung: Tuyên truyền quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và một số nội dung liên quan đến tình hình thời sự trong nước và Quốc tế trong thời gian vừa qua.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" đã nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Nghị quyết nêu 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...

Cùng với quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; đặc biệt là các vấn đề liên quan đến vấn đề an ninh mạng, công cuộc phòng, chống tham nhũng của Ðảng và Nhà nước ta; công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới.

            

                                                                       Quang cảnh Hội nghị

           

Tại hội nghị đồng chí báo cáo viên cũng đề nghị, trong thời gian tới đội ngũ báo cáo viên của huyện và cơ sở làm tốt tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chuyên đề Hồ Chí Minh 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên tuyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm như: 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019, 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9....Tiếp tục tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2019 “N âng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị , thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử: “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Đẩy mạnh tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm; công tác phòng, chống sốt xuất huyết; tuyên truyền các biện pháp về trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ...

 

                                                   Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

                                            

MTTQ Huyện Thanh Trì sơ kết công tác Mặt trận, công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng 06 tháng đầu năm 2019
Publish date 21/07/2019 | 11:02  | View count: 1240

Chiều ngày 16/7, tại hội trường huyện ủy, UBMTQ huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận, công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có các đại biểu: đ/c Trình Thị Kim Loan – UVTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy; đ/c Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì; các ông bà lãnh đạo, các phòng ban nghành đoàn thể, Ủy viên UBMTTQ huyện, đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền, thường trực Ủy ban MTTQ, trưởng Ban TTND, GSĐTCCĐ các xã, thị trấn.

     Chiều 16/7/2019, huyện Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với trên 100 công trình, phần việc cụ thể tại các đơn vị, vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" đã tổ chức khảo sát  thực tế 29 hộ gia đình còn có khó khăn về nhà ở để triển khai xây dựng  “ Nhà đại  đoàn kết”; MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phối hợp và tổ chức tặng quà các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo tại thôn Thanh Trì xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng trị giá 100 triệu đồng,  phối hợp làm tốt công tác thăm hỏi động viên các chức sức tôn giáo, tổ chức lễ phật đản, tổng kết 5 năm biểu dương 16 gương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào công giáo, nhờ vậy, đồng bào các tôn giáo ở huyện phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước; Ban trị sự phật giáo của huyện đã tặng 1 nhà đạii đoàn kết cho hộ nghè trị giá 50triệu đồng. Thực hiện tốt phong trào xây dựng “Chùa tinh tiến," xứ họ đạo tiên tiến, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong tôn giáo, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện có 295/421 đám tang thực hiện hoả táng (đạt tỷ lệ 70%). Phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân... Mặt trận tổ quốc từ huyện đến cơ sở tích cực đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng hệ thống mặt trận Tổ quốc ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội.  

       Toàn huyện có 106 thôn, tổ dân phố và 16 xã thị trấn đã tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở  với 18.486 đại biểu tham dự có 573 ý kiến tham gia đóng góp xây dựng. Phối hợp hội người cao tuổi các xã, thị trấn làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ 3.254 cụ cao tuổi với số tiền 2 tỷ 136 triệu đồng, tặng 1.294 xuất quà  người cao tuổi trị giá 282 triệu đồng Tổ chức vận động ủng hộ quỹ “ Vì Biển đảo Việt Nam” được hơn 1 tỷ đồng và được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố  khen thưởng.

      MTTQ huyện và cơ sở đã tổ chức 17 hội nghị phản biện. Các Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ hoạt động có hiệu quả, đã kịp thời phát hiện những vi phạm, sai sót đề nghị chủ đầu tư khắc phục, chất lượng các công trình được nâng cao, đã tạo lòng tin, sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác tiếp công dân giải quyết đơn thu khiếu nại tố cáo, phản ánh của nhân dân, công tác hòa giải thực hiện tốt, MTTQ huyện tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận 14 đơn thư kiến nghị, gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 14 đơn đạt 100%.

Đ/c Nguyễn Huy Chương – UVTV, chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì phát biểu tại hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhấn mạnh: phát huy thành tích đã đạt được 6 tháng đầu năm 2019,  trong thời gian tiếp theo MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Thanh Trì cần tập trung nội dung trọng tâm, đó là: Tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình nhân dân để định hướng thông tin tuyên truyền, tham mưu kịp thời cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện giám sát và phản biện xã hội, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh;  duy trì và  nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường " Sáng - xanh - sạch - đẹp", các ban công tác mặt trận tiếp tục duy trì làm tốt mô hình, công trình, phần việc  thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động tập trung cao điểm dịp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam. Phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội  góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng./.

 

                                    Nguyễn Thị Thắm - MTTQ huyện

Sức lan tỏa từ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Thanh Trì
Publish date 15/07/2019 | 16:45  | View count: 1194

Qua 3 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Thanh Trì đã từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa. Sự chuyển biến tích cực từ việc “học tập” đến “làm theo” ngày càng rõ nét, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đến nay, 100% các đơn vị đã cụ thể hóa nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ năm 2017, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã đưa nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hành động cá nhân vào bản kiểm điểm hằng năm. Định kỳ 3 tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức giao ban với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nắm tình hình tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện và Đảng ủy - HĐND - UBND 16 xã, thị trấn đã tổ chức các hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. 

           

                           Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì giao ban với Bí thư Chi bộ cụm dân cư quý I.2019

 

Với sự chỉ đạo sâu sắc của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì, các cấp ủy Đảng cơ sở, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cũng đã triển khai, tổ chức đa dạng các hình thức hoạt động tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: UBND huyện tổ chức triển khai cuộc thi  viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước huyện Thanh Trì; Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, “vì môi trường trong sạch, phụ nữ và Nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường”, mô hình “Nuôi lợn nhựa”; Đoàn Thanh niên Huyện với phong trào “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tôi yêu Hà Nội”; MTTQ thực hiện tốt các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội Cựu chiến binh với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, các trường học trên địa bàn huyện tổ chức các buổi giáo dục truyền thống và duy trì và triển khai mô hình “Nhật ký làm theo lời Bác”...

Trong những năm qua, số cán bộ, đảng viên được tôn vinh, khen thưởng ngày càng tăng, chất lượng đảm bảo tốt hơn và được dư luận Nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều tấm gương tiêu biểu trên các ngành, các lĩnh vực được tôn vinh, có sức lan tỏa, có thể kể tên như: Tổ Dân phố Phân lân thuộc Đảng bộ Thị trấn Văn Điển đã triển khai vận động nhân dân xã hội hóa đường và cải tạo sân nhà văn hóa với 1500 m2 với tổng kinh phí 400 triệu đồng, xây dựng Tổ dân phố 8 năm liên tục đạt Tổ dân phố Văn hóa; Công ty cổ phần Lâm Sơn Động đã giải quyết tạo việc làm cho trên 600 lao động, với mức lương từ  5,5 triệu đồng/ người/ tháng; bà Trần Thị Thoa, Bí thư chi bộ thôn 2 xã Yên Mỹ đã tuyên truyền, vận đông nhân dân thành lập tổ, nhóm liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn, làm tốt công tác vận động các loại quỹ do địa phương phát động đều vượt chỉ tiêu từ 120 % trở lên....cháu Phạm Thùy Linh, học sinh trường THCS Chu Văn An nhiều năm liền đạt giải cao cấp Thành phố và Quốc gia….

          

                Học tập chuyên đề Hồ Chí Minh 2019 đối với đảng viên Khối Doanh Nghiệp - Hành chính sự nghiệp

 

       Những năm gần đây, Thanh Trì được Thành phố và Trung ương đánh giá là đơn vị trong tốp thi đua dẫn đầu của Thành phố. Năm 2016 huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu. Năm 2017, huyện Thanh Trì vinh dự là huyện thứ 3 của Thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ngày 25/9/2017 công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mớivà được tặng “Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu” của UBND Thành phố, ; nhiều phòng, ban, đơn vị của huyện được Trung ương và Thành phố tặng cờ thi đua. Đây là tiền đề vững chắc để Thanh Trì tiếp tục vươn lên tạo nên diện mạo mới, sức sống mới.

Hoàng Thị Thu Thủy, Tuyên giáo Thanh Trì

Huyện Thanh Trì phối hợp tổ chức tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ
Publish date 17/07/2019 | 10:53  | View count: 1227

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”; sáng ngày 17/7/2019, tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, Hội Cựu chiến binh Khối các Cơ quan thành phố Hà Nội và Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Huyện đoàn Thanh Trì tổ chức chương trình tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hội viên Hội Cựu chiến binh, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Trì.

           

         

        Trong không khí đầm ấm, thân tình, các đồng chí đại diện các đơn vị đã chân thành hỏi thăm, động viên và  trao tặng 20 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho 200 hội viên Hội cựu chiến binh, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, các bác còn được các y, bác sỹ, hướng dẫn thực hiện các biện pháp tự chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng tránh một số bệnh thường gặp. Ðối với những trường hợp mắc bệnh thông thường, được các bác sĩ kê đơn, cấp thuốc, hướng dẫn điều trị; với những trường hợp nặng, mãn tính được kê đơn thuốc, đồng thời tư vấn và giới thiệu khám, điều trị tại bệnh viện tuyến trên.

          Đây là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa, góp phần chăm lo, bảo vệ sức khỏe và thể hiện sự quan tâm, tri ân tới những hội viên Hội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

 

                                                                                 Hoàng Thị Thu Thủy – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

Hội cựu TNXP huyện Thanh Trì gặp mặt nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống TNXP Việt Nam
Publish date 15/07/2019 | 16:00  | View count: 1191

Ngày 15/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Thanh Trì tổ chức gặp mặt cựu TNXP tiêu biểu nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2019) và Sinh hoạt truyền thống – Khúc ca tự hào.

   Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Dương Thị Vịn - Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội, Nguyễn Huy Chương – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ huyện Thanh Trì.

   Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Lực lượng thanh niên xung phong trong suốt 69 năm qua; Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lực lượng thanh niên xung phong đã sát cánh cùng bộ đội, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục đất nước. Đất nước thống nhất trở về địa phương lực lượng thanh niên xung phong tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Chung tay xây dựng nông thôn mới. 

 

   Tại buổi gặp mặt, toàn thể hội trường đã được lắng đọng, ngược dòng thời gian về với những tháng năm lịch sử hào hùng của dân tộc để một lần nữa ghi dấu lực lượng thanh niên xung phong, những con người, những cung đường đầy huyền thoại, qua cuộc trò chuyện, giao lưu với các đồng chí cựu TNXP huyện. Trong những năm tháng kháng chiến ác liệt, nhiều nữ thanh niên xung phong trên mảnh đất Thanh Trì đã tham gia chiến đấu, phá đá mở đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” góp phần to lớn vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Sau những năm tháng vào sinh ra tử, gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, họ lại trở về với cuộc sống đời thường rất đỗi bình dị. Có lẽ đối với bà Vương Thị Quỳnh – xã Đông Mỹ TNXP chống Pháp hay bà Trần Thị Mơ - ở xã Vĩnh Quỳnh – TNXP chống Mỹ thì những tấm huân, huy chương đã nhuốm màu thời gian là những thứ quý giá nhất mà các bà luôn trân trọng. Bởi mỗi tấm huân, huy chương gắn liền với ký ức của một thời hoa lửa mà đến bây giờ còn vẹn nguyên trong tâm trí. Tại những đoạn đường bị địch bắn phá, cùng với đồng đội họ thực hiện nhiệm vụ san ủi, lấp hố bom, đảm bảo thông tuyến cho các chuyến xe phục vụ chiến đấu.

   Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm và để lại không biết bao nhiêu mất mát, đau thương cho bao thế hệ. Nhưng có lẽ đối với những nữ cựu thanh niên xung phong, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân – quãng thời gian đẹp nhất của đời người nơi chiến trường ác liệt thì dù ở bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào, họ vẫn sống  trọn vẹn với niềm tin yêu, lạc quan với cuộc đời.

   Tham gia và giao lưu chương trình văn nghệ “Khúc hát tự hào” gồm 10 tiết mục ca ngợi Đảng, công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của tổ quốc, sự đổi thay và phát triển của đất nước do các hội viên cựu TNXP các xã, thị trấn biểu diễn đã thể hiện lại một thời hào hùng của thanh niên xung phong Thủ đô làm nhiệm vụ trên các cung đường huyền thoại để mở đường chi viện cho tiền tuyến...tiêu biểu như các tiết mục: Khúc hát ru người mẹ lính, Cô gái mở đường, Chào em cô gái Lam Hồng, Cúc ơi…

Đồng chí Dương Thị Vịn  - Phó chủ tịch thường trực Hội cựu TNXP Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo

   Phát biểu tại buổi gặp mặt, sau khi ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của lực lượng TNXP, đồng chí Dương Thị Vịn - Phó chủ tịch thường trực Hội cựu TNXP Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP, mỗi cựu TNXP trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước, cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, đẩy mạnh phong trào nghĩa tình đồng đội, phối hợp với Đoàn thanh niên trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ, nêu gương sáng trong cuộc sống để con cháu và thế hệ trẻ noi theo…

   Nhân dịp này, Hội cựu TNXP huyện Thanh Trì đã tặng quà 6 hội viên có hoàn cảnh khó khăn./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

 

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với UBND huyện tổ chức giao ban công tác Khoa giáo và giao ban khối Văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Publish date 10/07/2019 | 08:55  | View count: 1410

Chiều ngày 9/7/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với UBND huyện tổ chức giao ban công tác Khoa giáo và giao ban khối Văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

           Tham dự Hội nghị có đ/c  Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Phạm Thị Thu Huyền - Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND đồng chủ trì hội nghị.

         

                                                        Quang cảnh Hội nghị

 

        Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác Khoa giáo và công tác của Khối Văn hóa - xã hội  6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

       6 tháng đầu năm 2019, công tác khoa giáo và công tác văn hóa xã hội của huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện, cụ thể:

        Công tác giáo dục đào tạo duy trì kết quả cao; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi động, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của thành phố và huyện, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; Công tác khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội được đảm bảo; Công tác vệ sinh môi trường, gắn với đảm bảo trật tự văn minh đô thị, phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt kết quả tốt.

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí  Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà khối Khoa giáo và Khối Văn hóa - xã hội của huyện đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời đồng chí cùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau:

        1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng tin, bài viết và các sản phẩm phát thanh, truyền hình phục vụ tốt các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của huyện và cơ sở. Duy trì phát triển các môn thể thao thành tích cao, nâng cao chất lượng tổ chức các giải thể thao, văn hóa - văn nghệ và tham gia các giải cấp Thành phố đạt kết quả cao.

       2. Duy trì tốt nề nếp, kỷ cương dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, đổi mới phương pháp dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo. Thực hiện nghiêm Kế hoạch tuyển sinh và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất năm học 2019-2020. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 02 Đề án của ngành Giáo dục và đào tạo.

       3. Tích cực triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật mới, nhân rộng mô hình trồng lúa bằng mạ khay, máy cấy, mô hình nuôi cá theo công nghệ nước chảy (sông trong ao) với quy mô 15 bể tại xã Đại Áng. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

       4. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy và Huyện ủy và các Kế hoạch của UBND huyện về công tác vệ sinh môi trường. Đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường vào cuối tuần và triển khai thực hiện việc vệ sinh môi trường đã được các xã đăng ký thực hiện trong năm 2019.

      5. Hoàn thành các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT được giao năm 2019 là 88,2%. Tiếp tục xét duyệt và chi trả trợ cấp hàng tháng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng. Hoàn thành việc nhập dữ liệu thông tin trẻ em vào phần mềm quản lý. Tổ chức đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2019.

       6. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, các ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, không để hình thành các tụ điểm phức tạp trên địa bàn. Chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động Nhân dân phát hiện, tố giác, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm.

 

Hoàng Thị Thu Thủy, Tuyên giáo Thanh Trì

Hội LHPN huyện Thanh Trì bàn giao nhà mái ấm tình thương
Publish date 11/07/2019 | 11:23  | View count: 1325

Ngày 11/7/2019, Hội LHPN huyện Thanh Trì tổ chức bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên Nguyễn Thị Vân ở thôn 1 xã Vạn Phúc.

           Chương trình bàn giao nhà diễn ra trong không khí trang trọng, thắm đượm nghĩa tình với sự tham dự của  Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Trì, cùng đại diện các đoàn thể huyện, đại diện lãnh đạo xã,  thôn và  anh em, hàng xóm láng giềng.

          Gia đình bà Nguyễn Thị Vân là một trong hai gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được Hội LHPN huyện Thanh Trì hỗ trợ kinh phí xây nhà ở năm 2019. Trước đây, bà Vân ở trong căn nhà cấp 4, diện tích 30m2, đã xây lâu năm bị xuống cấp, tường nhà bong tróc, mái lợp dột nát. Mưa nắng không đảm bảo an toàn. Bà Vân sống đơn thân, chồng bỏ đi từ lâu, con gái duy nhất đi lấy chồng, cuộc sống trông chờ vào mấy sào ruộng nhưng sức khỏe yếu, việc xây nhà rất khó khăn.  Nay được Hội LHPN huyện Thanh Trì hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng , quỹ Vì người nghèo xã Vạn Phúc hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình và dòng họ giúp đỡ 100 triệu đồng bà Vân đã cố gắng xây dựng được căn nhà cấp 4 khang trang hơn, diện tích 50m2, gồm: phòng khách, phòng ngủ, bếp và công  trình vệ sinh khép kín, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Khởi công xây dựng từ ngày 20/5 đến ngày  4/7 ngôi nhà đã được hoàn thiện, đảm bảo chất lượng.

          Phát biểu tại buổi bàn giao nhà, đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN huyện, cho biết: "Nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, rủi ro đột xuất, từ nhiều năm nay Hội LHPN huyện Thanh Trì đã triển khai chương trình xã hội hóa, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp 5.000 đồng/năm. Từ nguồn vốn trên,  mỗi năm  Hội LHPN huyện hỗ trợ xây dựng 2 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có khó khăn về nhà ở. Mỗi mái ấm tình thương chúng tôi hỗ trợ 30 triệu đồng, tuy số tiền không nhiều nhưng từ nguồn lực ban đầu đó cùng với sự hỗ trợ của cơ sở, gia đình, dòng họ sẽ giúp cho các hội viên phụ nữ có được căn nhà ở mới, yên tâm ổ định cuộc sống." 

                                                  

          Thay mặt gia đình, dòng họ ông Phùng Minh Thanh, xúc động nói:  "Trường hợp của bà Nguyễn Thị Vân thì ở xã, thôn rất cảm thông, chia sẻ.  Bà Vân sức khỏe yếu, điều kiện kinh tế không có nên nghĩ đến việc xây  nhà ở mới là điều rất khó khăn. Tôi xin thay mặt dòng họ, chân thành cảm ơn sự quan tâm, trợ giúp quý báu của các cấp, các ngành cùng chung tay xây dựng cho bà Vân ngôi nhà mới để bà bớt cơ cực, vất vả khi tuổi già".

          Nhân dịp này MTTQ huyện Thanh Trì, Hội LHPN huyện Thanh Trì, các ban ngành đoàn thể huyện Thanh Trì, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ  xã Vạn Phúc, cơ sở thôn 1 và hội thiện tâm đã tặng bà Nguyễn Thị Vân những phần quà thiết thực, động viên bà yên tâm, giữ gìn sức khỏe, ổn định cuộc sống./.

                                                        

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Huyện Thanh Trì: Sôi nổi hội thi “Dân vận khéo” ở cơ sở
Publish date 08/07/2019 | 16:41  | View count: 1848

Trong thời gian vừa qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì đã sôi nổi tổ chức hội thi “Dân vận khéo”. Hội thi đã thực sự tạo ra không khí thi đua phấn khởi, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia.

         

                                                        

        Hội thi không chỉ là dịp để các cán bộ làm công tác dân vận được giao lưu, học hỏi kiến thức, rèn luyện kỹ năng mà còn tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần làm chủ cuả Nhân dân, đồng thời thông qua cuộc thi còn phát hiện và nhân rộng những điển hình trong công tác dân vận.

          

         Tham gia Hội thi các đội thi phải trải qua 3 phần thi: Màn chào hỏi, Trả lời câu hỏi kiến thức và liên hệ thực tế và phần thi Kỹ năng dân vận khéo . Các đội thi đã mang đến hội thi những màn chào hỏi, những tiểu phẩm đặc sắc, mang tính sáng tạo, có ý nghiã thực tiễn sâu sắc, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng cho các cán bộ làm công tác dân vận.

Từ việc nắm vững các nội dung trong công tác dân vận, mỗi địa phương đã vận dụng cụ thể hoá công tác dân vận theo hình thức khác nhau một cách có hiệu quả và thiết thực, theo đặc thù của từng cơ sở, các đội thi đã mang đến những nét rất riêng, những cách làm mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận, các đội đã mang đến hội thi những tiết mục được dàn dựng công phu, với nhiều chủ đề khác nhau như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, công tác bảo vệ môi trường….

          

       

        Tính đến ngày 7/7/2019, đã có 16/16 xã, thị trấn tổ chức thành công hội thi “Dân vận khéo” ở cơ sở với  sự tham gia của 106 đội thi đến từ 106 tổ Dân vận. Tại 16 hội thi cấp cơ sở đã chọn ra được 16 đội thi xuất sắc để tham gia Chung khảo Hội thi “Dân vận khéo” huyện Thanh Trì năm 2019 dự kiến được tổ chức vào ngày 12 tháng 7 tới.  Đội thi xuất sắc nhất tại hội thi Chung khảo cấp Huyện sẽ được chọn tham dự thi cấp Thành phố.

         

Hoàng Thị Thu Thủy, Tuyên giáo Thanh Trì

Các hình ảnh của Hội thi

         

 

        

 

      

 

     

 

    

 

    

Huyện Thanh Trì: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Publish date 02/07/2019 | 16:39  | View count: 1669

Sáng ngày 02-7, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh trì tổ chức Hội nghị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

           Dự hội nghị có đồng chí Hồ Minh Tâm - Trưởng phòng Đoàn thể Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ; đồng chí Trình Thị Kim Loan - UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

            

                                 Đ/c Cung Nữ Phương Mai - Phó Ban phụ trách Ban Dân vận Huyện ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 

              

                                                                  Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Việt Phương đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà hệ thống dân vận từ huyện tới cơ sở đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời đồng chí  định hướng một số nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với  thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, “Năm Dân vận chính quyền”.  

Tổ chức hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã, thị trấn và giải quyết kịp thời những phát sinh từ cơ sở, đặc biệt là những vi phạm về hoạt động tôn giáo.

Tập trung cao độ, giải quyết, xử lý kịp thời, không đùn đẩy, né tránh các vụ việc phức tạp trên địa bàn. Rà soát các nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động cụ thể như: tổ chức Hội nghị đối thoại theo tinh thần Quyết định 2200-QĐ/TU; tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp huyện năm 2019.

                                               

                                                                                                      Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên gi áo Thanh Trì

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 20
Publish date 27/06/2019 | 18:22  | View count: 1956

Chiều 27/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 20, hội nghị mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

          Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Văn Khương - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

          Cũng tại kỳ họpBan Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì tiến hành  thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, trong đó có dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo”; Báo cáo kết quả thực hiện 05 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII gắn với 08 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019…      

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá sự cố gắng của cấp ủy các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp cụ thể để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong chăn nuôi sau dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Huyện về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổ chức tốt Hội thi “Dân vận khéo”, Đại hội Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thanh Trì, nhiệm kỳ 2019-2024; Tổ chức tốt Hội nghị đối thoại giữa đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện Nhân dân trên địa bàn huyện./.

                                                                                     

                                                                                               Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

Huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2019
Publish date 24/06/2019 | 17:12  | View count: 1860

Sáng ngày 24/6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2019.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã truyền đạt một số nội dung cơ bản như: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh của huyện Thanh Trì 6 tháng đầu năm và phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

 

                   

                                                                                Quang cảnh hội nghị

 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới: đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: Các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trong tháng 7 như: Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7), Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (20/7); Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2019)….Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Thành phố và Huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tiếp tục tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh mùa hè ở người, tăng cường phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện; tuyên truyền công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020./.

                                                                                                                  Hoàng Thị Thu Thủy, Tuyên giáo Thanh Trì

                                            

Huyện Thanh Trì: Sôi nổi Liên hoan nghệ thuật quần chúng CCB Thủ Đô năm 2019 với chủ đề “Mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ”
Publish date 24/06/2019 | 11:21  | View count: 2444

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2019), 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019), ngày 22.6, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật quần chúng CCB Thủ Đô năm 2019 với chủ đề “Mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ”.

 

Về dự tặng hoa, trao cờ và cổ vũ các đơn vị tham gia liên hoan có các đồng chí: Đại tá Vũ Hữu Dũng – UVBTV – Trưởng Ban tuyên giáo Hội CCB Thành phố Hà Nội, Nguyễn Việt Phương – Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Trì, Phạm Nguyên Nhung – UVBTV – Trưởng Ban tổ chức huyện ủy.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Thuật - Chủ tịch Hội CCB huyện nhấn mạnh, Liên hoan là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và của Hội CCB. Đây là dịp để cán bộ, hội viên CCB ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc và Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những lời ca, "tiếng hát át tiếng bom" của những người lính năm xưa nay tiếp tục đưa vào cuốc sống, tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa vui tươi, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên CCB trên toàn huyện.

Đến với liên hoan gồm có 17 tiết mục ca múa hát đặc sắc với 400 nam nữ diễn viên không chuyên tham gia. Đây là những tiết mục xuất sắc nhất đã được lựa chọn từ 65 tiết mục qua liên hoan tại 4 cụm thi cơ sở, thể hiện trình độ và đam mê nghệ thuật của cán bộ, hội viên hội Cựu chiến binh toàn huyện. Các đơn vị đều trình diễn các tiết mục văn nghệ có nội dung bám sát chủ đề của Ban Tổ chức đề ra.

Liên hoan diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng của các đội diễn và sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình của nhân dân. Đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, lúc mạnh mẽ, hào hùng, lúc trầm sâu, lắng đọng, lúc quật cường, kiên trung. Tất cả hòa quyện lại như một dòng chảy ký ức được thể hiện qua tiết mục  biểu diễn. Đặc biệt đối với những người cựu chiến binh, họ đã từng sát cánh bên nhau, cùng chung tay bảo vệ đất nước, trong khoảnh khắc chương trình liên hoan nghệ thuật này, họ được gặp nhau, được ngồi lại bên nhau và cùng “nhớ mãi là Bộ đội Cụ Hồ”… Tiêu biểu như các tiết mục: Hành khúc Cựu chiến binh Bác Hồ của xã Vĩnh Quỳnh, Hợp ca Thanh Trì quê tôi – xã Ngũ Hiệp; Cựu chiến binh xã Ngọc Hồi với tốp ca Rạng rỡ Việt Nam hay liên ca khúc Bão nổi lên rồi – Sài gòn quật khởi của Hội CCB xã Yên Mỹ...

    Ông Trình Hữu Viễn – Chủ tịch Hội CCB xã Tam Hiệp tâm sự: “Xã chúng tôi chọn bài hát Nỗi nhớ Cựu chiến binh để biểu diễn, hát về hồi ức một thời chiến tranh gian khổ nhưng cũng đầy tự hào, được sát cánh bên những người đồng chí, đồng đội. 44 năm đã đi qua kể từ chiến thắng mùa xuân năm 1975, những người lính Cụ Hồ năm xưa đã trở về với đời thường, chúng tôi vẫn nhớ và kể cho con cháu mình nghe quá khứ hào hùng của thế hệ ông cha; chưa giây phút nào quên những đồng đội đã ngã xuống để đất nước toàn thắng. Luôn sống trong những ký ức đẹp một thời tuổi trẻ đánh giặc cứu nước, nên hôm nay trở về chúng tôi lại tiếp tục giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ, trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thi đua xây dựng, quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp, đàng hoàng hơn như mong ước của Người.

   Sau một ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan văn nghệ quần chúng Tiếng hát CCB thủ đô với chủ đề “Mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ”  do Hội CCB huyện Thanh Trì tổ chức đã thành công tốt đẹp và để lại trong lòng mỗi CCB những kỷ niệm khó quên. Dư âm “tiếng hát” CCB sẽ còn bay xa, vang mãi, trở thành nguồn động viên, cổ vũ tinh thần các CCB huyện sống, công tác tốt hơn và mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Ban tổ chức đã lựa chọn 2 tiết mục xuất sắc nhất của Hội CCB xã Vĩnh Quỳnh và Hội CCB xã Ngũ Hiệp biểu diễn tham gia Liên hoan tiếng hát CCB thủ đô do Hội CCB thành phố Hà Nội tổ chức./. 

Thanh Hồng - Trung tâm VH -TT &TT

 

LĐLĐ huyện Thanh Trì bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn"
Publish date 17/06/2019 | 12:05  | View count: 2421

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Ngày 14/6/2019, LĐLĐ Thành Phố Hà Nội và LĐLĐ huyện Thanh Trì phối hợp tổ chức Lễ bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho chị Nguyễn Thị Hoan, ở đội 8, thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng là đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH gốm sứ Đại Hoa

Tới dự có các đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì.

"Mái ấm công đoàn" là món quà tinh thần và vật chất quý giá mà các đoàn viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung và huyện Thanh Trì nói riêng dành tặng cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Hoan có khó khăn về nhà ở.  Với tổng số tiền 44 triệu đồng, trong đó LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ 20 triệu đồng, LĐLĐ huyện Thanh Trì hỗ trợ 5 triệu đồng và công ty TNHH gốm sứ Đại Hoa hỗ Trợ 5 triệu đồng, cùng nguồn lực của gia đình. Sau hơn 1 tháng thi công, đến nay ngôi nhà cấp 4, rộng 35m2 của gia đình chị Nguyễn Thị Hoan đã hoàn thiện đưa vào sử dụng trong niềm vui của cả gia đình, chị Nguyễn Thị Hoan chia sẻ: "Tôi rất là xúc động trước sự quan tâm của các cấp công đoàn đã hỗ trợ gia đình tôi xây dựng căn nhà mới khang trang. Bản thân hai vợ chồng sức khỏe yếu, đi làm công nhân lương đủ ăn đủ tiêu, trang trải nuôi các con học tập nên trước đây nhà ở xuống cấp, sập xệ nhưng chưa có điều kiện xây sửa. Nhờ sự giúp đỡ của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện Thanh Trì, công ty TNHH Gốm sứ Đại Hoa đã trợ giúp 30 triệu đồng, tạo nguồn lực để vợ chồng tôi cố gắng làm gian cửa gian nhà. Tôi xin chân thành cảm ơn các cấp công đoàn đã quan tâm đến những công nhân có hoàn cảnh khó khăn như gia đình chúng tôi. Tôi xin hứa sẽ trở thành một đoàn viên tốt, có trách nhiệm với cộng việc, quan tâm chăm sóc các con ngoan ngoãn.''

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" đồng chí Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì  cho biết gia đình chị Nguyễn Thị Hoan là một trong 2 gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện được LĐLĐ huyện đề xuất LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở mới năm 2019.  Bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoan đúng vào dịp công đoàn các cấp đang thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam càng trở nên ý nghĩa hơn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp được lưu truyền trong các thế hệ công nhân viên chức lao động.  Đồng chí cũng mong rằng "Mái ấm công đoàn" sẽ  là nơi chở che cho cuộc sống gia đình chị Nguyễn Thị Hoan, động viên anh chị yên tâm làm việc,  nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi là những công dân có ích cho xã hội.  

   Nhân dịp này, LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Thanh Trì, MTTQ và các đoàn thể huyện, Công đoàn xã Đại Áng và Công ty TNHH gốm sứ Đại Hoa đã tặng gia đình chị Nguyễn Thị Hoan những phần quà thiết thực./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

Huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019
Publish date 14/06/2019 | 12:26  | View count: 2832

Sáng ngày 14/6/2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Trì phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019.

            Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giáp - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đ/c Trình Thị Kim Loan - UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đ/c Nguyễn Thế Hùng -  UVBTV - Trưởng Công an huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện và trên 200 học viên.

          Theo kế hoạch, lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày từ ngày 14 đến 15/6. Nội dung tập huấn được tổ chức với các chuyên đề: Kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Hướng dẫn các văn bản mới về công tác kiểm tra của Đảng.

          Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giáp - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nêu rõ: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ta đã khẳng định, “kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, do đó, “lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không có kiểm tra, thì coi như không có lãnh đạo”. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, góp phần giúp Đảng bộ hoàn thành tốt công tác Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một trong những công tác khó khăn, phức tạp, các quy định về lĩnh vực này còn mang tính chất khái quát cao, cần có hướng dẫn cụ thể hơn nữa. Vì thế, hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác này đối với các cấp ủy viên, thành viên Ủy ban kiểm tra làm công tác kiểm tra, giám sát là rất thiết thực.

          Sau hội nghị tập huấn, trên cơ sở những nội dung đã được nghiên cứu, học tập các học viên đều phải viết bài thu hoạch gửi về ban tổ chức lớp học ./.

 Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì

 

 

 

                                                                           

Huyện Thanh Trì tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng khóa I năm 2019
Publish date 11/06/2019 | 11:25  | View count: 3400

Sáng 11/6/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng khóa I năm 2019

            Tham dự có đồng chí Trình Thị Kim Loan - Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng vaf 150 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

            

         

Đ/c Đào Tân Lý - Huyện ủy viên - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt chuyên đề Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

       

           Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Trình Thị Kim Loan nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Thanh Trì luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện. Đồng chí cũng đề nghị, Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí giảng viên và toàn thể các quần chúng ưu tú dự lớp học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, nền nếp, nhất là chế độ chuyên cần; hoàn thành bảo đảm chất lượng chương trình giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá của lớp học theo quy định của Trung ương./.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Điểm sáng trong công tác Tuyên giáo huyện Thanh Trì 6 tháng đầu năm 2019
Publish date 10/06/2019 | 12:34  | View count: 2804

Với phương châm, luôn đổi mới công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, 6 tháng đầu năm 2019, huyện Thanh Trì đã đưa công tác tuyên giáo trở thành một điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của Huyện.

       

          Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

                                                                             chuyên đề  năm 2019

 

            Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên giáo của Huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động một cách bài bản, chất lượng, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc mới nảy sinh trên các lĩnh vực như trật tự xây dựng, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng. Tích cực phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Huyện và các cấp ủy địa phương trong việc lãnh đạo thực hiện công tác tuyên giáo, nhất là việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng gắn với tuyên truyền về kết quả kinh tế - xã hội, an ninh  quốc phòng của Huyện. Từng bước chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân để kịp thời đề xuất với cấp ủy có những giải pháp giải quyết cụ thể, hiệu quả, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng sự đồng thuận trong xã hội. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ Huyện đến cơ sở có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục…

          

           

       Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung tổ chức tuyên truyền Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức trên các mảng hoạt động của công tác tuyên giáo. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng về tư tưởng chính trị các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhằm giáo dục, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền các tấm gương của cán bộ, đảng viên, quần chúng lao động tiêu biểu, các mô hình tiên tiến, tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hóa. Công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần tích cực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Huyện, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

         

       

                             Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019

 

           Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức công tác, triển khai thực hiện nhiệm vụ bám sát chủ trương, nhiệm vụ được cấp ủy giao. Chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tác tuyên truyền, triển khai tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Thành phố và của Huyện. Tham mưu triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tập trung củng cố, kiện toàn có hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm. Phát huy vai trò nêu gương, thực hiện cam kết không suy thoái, không diễn biến... bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng, nhất là việc phản bác lại các thông tin sai lệch; tăng cường nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt… nâng cao hiệu quả trong công tác tư tưởng, tuyên giáo, tham mưu kịp thời, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị ngay từ cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2019./.

                                                                                        T hu Thủy, Tuyên giáo Thanh Trì

                                            

Huyện đoàn – Hội LHTN huyện Thanh Trì phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019
Publish date 10/06/2019 | 12:41  | View count: 2787

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; Hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Thanh Trì lần VI, nhiệm kỳ 2019-2014, ngày 8/6, Huyện đoàn- Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tình nguyện hè năm 2019 và ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

Đến dự chỉ đạo, động viên buổi lễ có đồng chí Ngô Văn Thiện - UVBTV, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn Hà Nội, đồng chí Trình Thị Kim Loan - UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và gần 200 đoàn viên, thanh niên của các cơ sở đoàn trong huyện đã tham gia lễ phát động và ra quân thực hiện các hoạt động hưởng ứng .

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Trì xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, được triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8/2019 với phương châm “An toàn – Đồng bộ - Thiết thực – Hiệu quả - Lan tỏa”. Ban Thường vụ Huyện đoàn kêu gọi các cấp bộ đoàn, hội phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết tâm, vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ tập trung thực hiện 2 chương trình và 3 chiến dịch lớn gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”.

Phát biểu phát động ra quân chiến dịch, đồng chí Phạm Tiến Đạt - Bí thư huyện đoàn – Chủ tịch Hội LHTN huyện Thanh Trì nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên của huyện luôn phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, nhất là những hoạt động bảo vệ môi trường. Mỗi cán bộ đoàn, Đoàn viên thanh niên hãy biến “ngọn lửa” tình nguyện trong trái tim mình thành những hành động cụ thể, những việc làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần vào kết quả chung của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay.

Ngay sau lễ ra quân, Đoàn viên thanh niên được chia thành nhiều nhóm để triển khai thực hiện một số hoạt động thiết thực: Quét vôi trên 350 cây xanh, thu gom rác thải nhựa, bóc xoá quảng cáo rao vặt trái phép...tại khu vực Trung tâm của huyện.

   Chương trình buổi lễ và ra quân đã thành công tốt đẹp, mang theo khí thế mới trong của Tuổi trẻ Thanh Trì trong Năm thanh niên tình nguyện 2019./.

Một số hình ảnh tại lễ ra quân

 

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận đợt 1 năm 2019
Publish date 07/06/2019 | 16:29  | View count: 2781

Ngày 6 và 7/6/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận đợt 1 năm 2019 gần 300 học viên là cán bộ Mặt trận huyện và cơ sở, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn. Tham dự và phát biểu khai mạc có đồng chí: Trình Thị Kim Loan – UVTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy; các đ/c trong Ban thường trực ủy ban MTTQ huyện.

       Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trình Thị Kim Loan - UVBTV, chủ nhiệm UBKT huyện ủy nhấn mạnh: mục đích của lớp tập huấn lần này nhằm thông báo kết quả đại hội MTTQ các cấp huyện Thanh Trì và tuyên truyền Đại hội đại biểu  MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đây là lớp tập huấn đầu tiên đối với các vị ủy viên ủy ban MTTQ các xã, thị trấn sau đại hội, do đó cần phải bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác Mặt trận cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, đặc biệt là cấp cơ sở trên địa bàn huyện, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận nắm vững nội dung và nhiệm vụ Mặt trận trong tình hình hiện nay. 

Toàn cảnh lớp tập huấn

       Với 5 chuyên đề trong giáo trình do Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp biên soạn, lớp học được các đồng chí lãnh đạo học viện Quốc phòng và trưởng ban Dân chủ - pháp luật, trưởng ban Phong trào ủy ban MTTQ Thành phố truyền đạt. Thông qua lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ từ huyện đến cơ sở, mỗi cán bộ Mặt trận cần có lý luận chính trị áp dụng thực tiễn nhiệm vụ, kỹ năng trong nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thành viên các ban công tác mặt trận, ban TTND, GSĐTCĐ ở cơ sở cần có kỹ năng cơ bản về công tác vận động quần chúng nói chung và công tác Mặt trận nói riêng trong thực hiện cuộc vận động" Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", kết thúc lớp học các học viên tập trung nghiên cứu, trung tâm bồi dưỡng chính trị và thường trực ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn viết bài thu hoạch, chấm bài, phân loại kết quả và cấp chứng chỉ cho các học viên, các cán bộ Mặt trận tiếp thu kiến thức được học vận dụng vào công tác thực tiễn ở địa phương./.

                                                                                        Nguyễn Thị Thắm -  MTTQ huyện 

Lễ thành lập chi bộ trường mầm non tư thục Vườn trẻ thơ
Publish date 06/06/2019 | 16:14  | View count: 3279

Ngày 5/6, Đảng bộ xã Tân Triều tổ chức lễ thành lập chi bộ trường mầm non tư thục Vườn trẻ thơ. Đồng chí Trình Thị Kim Loan- Uỷ viên Ban thường vụ- Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy đã tới dự.

                                                   

                                                   

          Trường mầm non tư thục Vườn trẻ thơ được cấp phép thành lập theo Quyết định  số 1132 của UBND huyện Thanh Trì ngày 19/3/2014 và cấp phép hoạt động theo Quyết định số 88 ngày 2/3/2015 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Yên Xá, xã Tân Triều. Nhà Trường có tổng số 54 giáo viên, cán bộ công nhân viên.

          Căn cứ Nghị quyết số 09 ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội về “ Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhâ dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nay đến 2020”, căn cứ Thông báo số 649 ngày 21/5/2019 của Ban tổ chức Huyện ủy Thanh Trì, Đảng bộ xã Tân Triều đã ra quyết định số 67 ngày 5/6/2019 thành lập Chi bộ Trường mầm non tư thục Vườn trẻ thơ gồm 3 đảng viên, chỉ định đồng chí Vũ Thị Hiền- Hiệu trưởng nhà trường giữ chức Bí thư chi bộ.

                                                        

          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Anh Tú -  Bí thư Đảng ủy xã chúc mừng cơ sở Mầm non Vườn trẻ thơ thành lập chi bộ đảng; đồng thời đề nghị chi bộ xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác từ nay đến cuối năm. Đồng chí nhấn mạnh chi bộ cần quan tâm công tác phát triển đảng viên, duy trì sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định điều lệ Đảng..

          Thay mặt Chi bộ, đồng chí Vũ Thị Hiền -  Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa sẽ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ phấn đấu xây dựng chi bộ thành một tập thể đoàn kết, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; phối hợp với lãnh đạo nhà trường, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Huyện Thanh Trì tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2019
Publish date 28/05/2019 | 17:35  | View count: 2979

Sáng ngày 28/5/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2019.

 

           

                                                               Quang cảnh lớp tập huấn

 

        Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quanh Hiếu - UVBTV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đ/c Nguyễn Huy Chương - UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ huyện; đ/c Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo và đồng chí chuyên viên phụ trách tuyên giáo ở các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội huyện; các đồng chí đại diện Thường trực Đảng uỷ; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo, Trưởng hoặc Phó các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ Văn hóa thông tin, cán bộ Dân số - KHHGĐ, Trưởng đài truyền thanh các xã, thị trấn; Các đồng chí đại diện cấp ủy và đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo các Chi, Đảng bộ khối Doanh nghiệp - Hành chính sự nghiệp.

          

            Nội dung lớp tập huấn được tổ chức với 02 chuyên đề:

        1. Những nội dung chủ yếu của Công tác tư tưởng, tuyên giáo trong tình hình mới và nghệ thuật tuyên truyền miệng trong thời đại công nghệ 4.0.

         2. Công tác nghiên cứu, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội hiện nay và một số phương pháp xử lý tình huống “điểm nóng” ở cơ sở; cách nhận diện, xử lý thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội.

 

           

      Đ/c Đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp - Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo viên

tại lớp tập huấn  với chuyên đề 1

 

          

          Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Trưởng Phòng Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội báo cáo viên tại lớp tập huấn  với chuyên đề 2

         

       Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã nhấn mạnh: Việc tiếp tục đổi mới, nâng cao phương thức, nội dung trên các lĩnh vực này nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), các quy định của Thành phố và huyện về việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy định hướng, chỉ đạo, xử lý những vấn đề bức xúc trong xã hội; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước; phát huy vai trò trong công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trên các lĩnh vực được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

        Để lớp tập huấn đạt được các mục tiêu đề ra, đồng chí yêu cầu các học viên tham dự lớp học đầy đủ, tập trung theo dõi, tích cực trao đổi, thảo luận để nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật sâu. Sau hội nghị, mỗi đồng chí báo cáo viên đều có thể vận dụng những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi vào thực tiễn hoạt động của mình để nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của công tác tuyên truyền góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

                       

                                                                                                Thu Thủy, Tuyên giáo Thanh Trì