Dự toán Ngân sách địa phương trình HĐND

Công khai Dự toán Ngân sách năm 2019 trình HĐND huyện

Ngày đăng 30/01/2020 | 04:14 PM  | View count: 75
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công khai Dự toán Ngân sách năm 2020 trình HĐND huyện

Ngày đăng 07/02/2020 | 02:38 PM  | View count: 77
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Dự toán cân đối ngân sách huyện năm 2018 (trình HĐND huyện)

Ngày đăng 12/07/2018 | 10:37 AM  | View count: 342
Xem chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_ phòng VHTT