Đảng, đoàn thể

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ủy ban nhân huyện năm 2019
Ngày đăng 19/04/2019 | 13:47  | View count: 220

Chiều ngày 18/4/2019, tại phòng họp số 1 - UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì ký kết chương trình phối hợp với UBND huyện để tuyên truyền triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân trong năm 2019.

               Tham dự hội nghị có các đại biểu: đ/c Vũ Văn Nhàn -  Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Tiến Cường - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Đặng Đức Quỳnh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Phạm Thị Thu Huyền - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện.

                   

                                                             Quang cảnh hội nghị

   

                  Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kết quả công tác phối hợp triển khai thực hiện trong năm 2018 và các nội dung của chương trình ký kết phối hợp năm 2019, cụ thể như sau:

                Năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện trong việc tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Huyện; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với một số lĩnh vực trọng tâm như: Thực hiện năm“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”; Duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới gắn với thực hiện thường xuyên có hiệu quả trật tự văn minh đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh...; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, quy tắc ứng xử nơi công cộng của UBND thành phố Hà Nội; công tác phòng, chống lụt bão; thu, chi ngân sách Nhà nước. Tuyên truyền, công khai các chính sách về quy hoạch phát triển đô thị; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện và các dự án trọng điểm của Thành phố, Trung ương triển khai tại huyện tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

         Tuyên truyền xây dựng nếp sống trật tự văn minh đô thị; các chương trình giáo dục quốc phòng, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ của công dân. Phân tích, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đối ngoại. Kịp thời đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc và định hướng dư luận xã hội trong Nhân dân. Tuyên truyền nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến ở địa phương, đơn vị trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Chương trình phối hợp cũng nêu rõ những nhiệm vụ phải thực hiện đối với từng đơn vị nhưNhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy là phải chủ động phối hợp UBND huyện xây dựng các văn bản hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân năm 2019. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống tuyên truyền của huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo nội dung phối hợp. Kịp thời giám sát đối với các vấn đề nhạy cảm có liên quan đến tình hình tư tưởng để có biện pháp tuyên truyền kịp thời như: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, môi trường, quản lý đô thị, phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội... nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, ngăn chặn và hạn chế xảy ra bức xúc của Nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phát hiện kịp thời vấn đề bức xúc đang xảy ra, phối hợp UBND huyện thống nhất định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và chỉ đạo tuyên truyền. Phối hợp giải quyết các vấn đề nhạy cảm, các sự kiện lớn của đất nước, Thủ đô và huyện.

             Đối với UBND huyện: Chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện cung cấp cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy những chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội của huyện năm 2019. Những vụ việc liên quan đến các vấn đề bức xúc của Nhân dân theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, UBND huyện trả lời bằng văn bản và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vấn đề đó để Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời định hướng tuyên truyền trong Nhân dân và trên hệ thống thông tin đại chúng. Khi tổ chức các cuộc họp giải quyết vấn đề đang bức xúc trong dư luận xã hội và Nhân dân, UBND huyện mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham dự.

             Phát biểu tại hội nghị đồng chí  Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương ghi nhận kết quả phối hợp đã đạt được trong năm 2018 và yêu cầu trên cơ sở chương trình công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện đã ký kết ngày hôm nay và các nội dung được thống nhất giữa hai bên, từng đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp thực hiện có hiệu quả, góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng của huyện năm 2019, phấn đấu đưa  huyện Thanh Trì lên Quận trong thời gian tới./.

Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

 

 

 

 

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2019.
Ngày đăng 17/04/2019 | 12:49  | View count: 280

Ngày 16/4/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi đưỡng chính trị huyện Thanh Trì, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên khóa I năm 2019.

          D ự khai giảng có Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Chí Mỳ - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ - T rưởng B an Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Phạm Nguyên Nhung- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quỳnh Lan - Huyện ủy viên - Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy và 150 đồng chí đảng viên mới tới dự và học tập.

          Tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2019 có 150 học viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, thời gian học được tổ chức học từ  ngày 16 đến ngày 19/4/2019 với 10 bài lý luận chính trị cơ bản dành cho Đảng viên mới do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn ngắn gọn, khoa học, có tính hệ thống khái quát cao và đã được cập nhật theo tinh thần nghị quyết đại hội XII của Đảng, thiết thực với học viên. Trong thời gian tham gia học tập, học viên sẽ được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê ninh và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Bên cạnh đó, các học viên cũng sẽ được phổ biến các chuyên đề như phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức.

        Việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, giúp cho các đồng chí đảng viên sau khi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như nhiệm vụ của người đảng viên.

            Để đảm bảo cho lớp học đạt chất lượng và hiệu quả cao, phát biểu khai giảng lớp học đồng chí Phạm Nguyên Nhung – UVBTV – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cụ thể cho lớp học:

           Đề nghị các đồng chí học viên chấp hành nghiêm nội quy của Trung tâm và nội quy của lớp học, tích cực trau dồi kiến thức, tham gia viết bài kiểm tra đầy đủ, sau mỗi buổi học các đồng chí học viên hãy mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến với giảng viên về nội dung, phương pháp giảng dạy, góp ý với Trung tâm về việc tổ chức, quản lý điều hành các khâu trong việc dạy và học. Đối với giảng viên được phân công giảng dạy phải sử dụng tài liệu học tập theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương và căn cứ quy định của Huyện ủy về việc soạn giáo án giảng dạy. Trong quá trình giảng bài kết hợp giảng bài với trao đổi, đối thoại giữa giảng viên với học viên nhằm cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản, phát huy tinh thần tự giác; tự nghiên cứu, hoàn thành tốt mục tiêu khóa học đề ra, xứng đáng với sự kì vọng của cấp ủy, sớm chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên chính thức, góp phần xây dựng quê hương Thanh Trì ngày càng giàu đẹp văn minh./.

 

Hoàng Thị Thu Thủy - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

 

         

           

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố quý I năm 2019
Ngày đăng 10/04/2019 | 09:39  | View count: 315

Chiều ngày 09 tháng 4 năm 2019, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố quý I năm 2019 tại 4 cụm trên địa bàn huyện Thanh Trì

              Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chương trình công tác năm 2019 của Huyện ủy Thanh Trì. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố quý I/2019 tại 4 cụm. Cụm 1 tổ chức giao ban tại Hội trường UBND xã Tam Hiệp (gồm 4 đơn vị: xã Tam Hiệp, Thanh Liệt, Tân Triều, Thị trấn Văn Điển). Cụm 2 tổ chức tại Hội trường UBND xã Duyên Hà (gồm 4 xã: Vạn Phúc, Đông Mỹ, Yên Mỹ, Duyên Hà). Cụm 3 tổ chức tại Hội trường UBND xã Hữu Hòa (gồm 4 xã: Hữu Hòa, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Đại Áng). Cụm 4 tổ chức giao ban tại Hội trường UBND xã Ngọc Hồi (gồm 4 xã: Ngọc Hồi, Liên Ninh, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp).

      

           Tham dự Hội nghị tại các Cụm có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; (đồng chí UVBTV Huyện ủy phụ trách cụm chủ trì Hội nghị); Các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn; Các đồng chí Trưởng, phó các ban Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Văn phòng Huyện uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các phòng, ban cơ quan Công an huyện; Cán bộ, chuyên viên các ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Các đồng chí đại diện một số phòng ban thuộc UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; Các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố.

            Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng Quý I năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm năm 2019 của huyện và Thông báo trả lời ý kiến tại Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố quý IV/2018.

           

            Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung sôi nổi thảo luận, trao đổi một số vấn đề cụ thể sau:

- Những hạn chế, tồn tại quý I, phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2019, trọng tâm là phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, công  tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và dịch tả lợn Châu Phi.

+  Việc phát hiện và giải quyết các vấn đề có tiềm ẩn phức tạp về an ninh nông thôn, thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện thành quận vào năm 2020.

+ Việc quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Một số giải pháp nhằm xây dựng chi bộ đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

          Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm chủ trì Hội nghị đã ghi nhận những phản ánh, những ý kiến kiến nghị của các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tại cơ sở để kịp thời nắm bắt và tiếp thu xem xét và có hướng giải quyết kịp thời, tránh gây bức xúc, để lại dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố cần nắm rõ những Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các thôn, các tổ dân phố. Các chi bộ đảng cơ sở sẽ tiếp tục sát cánh cùng với Đảng bộ và Chính quyền các xã, thị trấn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương trong 9 tháng cuối năm 2019, với một số nhiệm vụ cụ thể sau:

                1. Phối hợp tập trung quyết liệt, tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị năm 2019; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết trọng tâm, chuyên đề của các cấp. Chủ động công tác chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025, trước hết là việc rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảm bảo chất lượng, khách quan; thực hiện hiệu quả chủ đề Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị,...

              2. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc và định hướng tốt dư luận, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn phức tạp, nhạy cảm. Tổ chức trang trí, tuyên truyền thực hiện  các Chỉ thị, Nghị quyết; các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

             3. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, nhất là cơ sở; củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư; triển khai Đề án “Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố”, Đề án “Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên”. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII) gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW, Quyết định 3814-QĐ/TU. Chỉ đạo, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết các vấn đề tiềm ẩn phức tạp theo tinh thần Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy.

            4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; chuẩn bị công tác hạ tầng đô thị, xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Thanh Trì thành quận sau khi được Thành phố phê duyệt. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách; huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.....

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chú trọng kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là các loại hình mới; thực hiện tốt công tác tôn giáo. Tiếp tục củng cố, xây dựng đoàn thể vững mạnh./.

 

                                                                           Hoàng Thị Thu Thủy – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Công tác Dân vận, công tác tôn giao và thực hiện Quy chế dân chủ quý I năm 2019
Ngày đăng 10/04/2019 | 12:38  | View count: 310

Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Công tác Dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ quý I năm 2019

             Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Triệu – Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy; đ/c Nguyễn Huy Chương – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ huyện; đ/c Nguyễn Quang Hiếu – UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Phạm Nguyên Nhung – UVBTV – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đ/c Trình Thị Kim Loan – UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

            Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo công tác Dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ Quý I năm 2019 trên địa bàn huyện:

 

          

                                                          Quang cảnh hội nghị

 

            Quý I năm 2019, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp đẩy mạnh công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), chương trình hành động số 23-C.tr/TU của Thành ủy Hà Nội, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới’; Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị quyết 25-NQ/TW của Bộ Chính trị, về công tác tôn giáo; Thực hiện có hiệu quả“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị’, “Năm dân vận chính quyền 2019”, chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát  huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống cho Nhân dân” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’ , 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố,… 

 

          Khối dân vận các xã, thị trấn đã tổ chức 300 hội nghị, trên 15.000 lượt người tham dự, đồng thời chỉ đạo các Tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, không đốt pháo, không xảy ra trọng án dịp tết cổ truyền của dân tộc, thực hiện tốt nghị quyết 07 của Huyện ủy về công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường tại các đường làng, ngõ xóm vào sáng thứ 7 hằng tuần và hưởng ứng Tết trồng cây năm 2019. Đã tổ chức được 08 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường và diệt bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết, với trên 5000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Toàn huyện trồng gần 1000 cây sấu, 900 m hoa dạ thảo và hoa ngũ sắc, 300 cây ban đỏ và trắng, 200 khóm hoa mai .... Kết nạp 840 đoàn viên, hội viên mới.

        Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục được chỉ đạo thông qua tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn. 97/97 cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức (đạt 100%), 63/158 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, đạt tỷ lệ 39,8%;

        Về công tác tôn giáo: Trên địa bàn Huyện có 03 tôn giáo (gồm: Phật giáo, Công giáo và Thiên chúa giáo), tổng số 52 ngôi chùa; 7 họ giáo và trên 3000 giáo dân. Quan tâm, tạo điều kiện cho các họ giáo tổ chức lễ quan thầy đáp ứng nhu cầu tâm linh của tín đồ công giáo. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc tôn giáo, các sư­ trụ trì và tín đồ Phật tử cùng nhân dân không đốt vàng mã và các hoạt động mê tín dị đoan. Hướng dẫn cơ sở chỉ đạo tổ chức tốt Lễ Quan thầy, Lễ Phục sinh, Lễ Phật đản, Mùa an cư kiết hạ năm 2019,… vui tươi, lành mạnh, trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà các chức sắc Phật giáo và các chùa nhân dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi; Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào công giáo đã có nhiều cố gắng, quan tâm đầu tư kinh phí cùng nhân dân cải tạo các công trình công cộng, phục vụ đời sống dân sinh.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Triệu – Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận, công tác tôn giáo và việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận thời gian qua. Đồng chí  đề nghị trong thời gian tới khối Dân vận từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

        1. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận ở cơ sở, nhất là hoạt động của các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư.

         2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp  đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2019; tuyên truyền, vận động thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền 2019”, và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

        3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị  - xã hội”“Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; động viên các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiện vào văn kiện đại hội Đảng các cấp. Tham mưu với cấp ủy tổ chức hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

          4 . Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh 34/PL- UBTVQH khoá XI về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” nhất là dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện QCDC tại các xã, thị trấn và các trường học thuộc Huyện.

 

                                                                                       Hoàng Thị Thu Thủy – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị giao ban Dư luận xã hội tháng 4 năm 2019
Ngày đăng 12/04/2019 | 10:41  | View count: 337

Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị giao ban Dư luận xã hội trên địa bàn huyện Thanh Trì tháng 4 năm 2019.

        Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy. Các đồng chí cộng tác viên Tổ Du luận xã hội của huyện cũng tham dự.

          

                                              Cộng tác viên phát biểu phản ánh tại hội nghị giao ban

 

            Tại Hội nghị các cộng tác viên Tổ Dư luận xã hội huyện đã phản ánh những nội dung cụ thể như: Công tác sản xuất nông nghiệp, chăm sóc, thu hoạch rau màu, triển khai sản xuất vụ Hè 2019;  Công tác thông tin tuyên truyền, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; Việc việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Học tập chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Những vấn đề về công tác Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì; Các hoạt động hướng đến kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2019). Bên cạnh đó, các cộng tác viên cũng phản ánh việc thực hiện Nghị quyết 15 -NQ/TU, ngày 4/7/2017 “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn các xã, thị trấn; Những vấn đề khác liên quan đến tình hình an ninh chính trị, an toàn giao thông.

 

                       

                                  Đ/c Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp kết luận hội nghị

                 

               Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các cộng tác viên nêu và nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ cộng tác viên DLXH trong việc tham gia, phản bác và định hướng DLXH trong bối cảnh thông tin đa chiều. Để giúp lãnh đạo huyện trong việc nắm bắt, xử lý và giải quyết các vấn đề bức xúc kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn huyện, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cũng đề nghị, các cộng tác viên dư luận cần phải tiếp tục phát huy vai trò của mình, kịp thời phản ánh trung thực, khách quan và tham mưu hướng xử lý hiệu quả các vấn đề mà dư luận quan tâm trong tháng 4 năm 2019 gắn với dịp trước, trong và sau Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và Kỷ niệm 44 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5). Đối với những vụ việc đột xuất, bất ngờ ở địa phương cần thông tin trực tiếp về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để kịp thời định hướng dư luận nhân dân./.   

 

Thu Thủy, B an Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

                                             

Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019- 2024
Ngày đăng 05/04/2019 | 15:18  | View count: 782

Trong 2 ngày 4 và 5/4/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành Phố Hà Nội chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn Thành phố.

 Các đồng chí:  Phùng Khánh Tài- Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam;  Nguyễn Lan Hương- UVBTV- Trưởng ban dân vận Thành ủy- Chủ tịch UBMTTQ Thành Phố HN; Trần Văn Khương- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Văn Nhàn- Phó bí thư Huyện ủy- CT UBND huyện và 204 đại biểu chính thức là cá nhân tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn Huyện đã tới dự .

                                              

                                              

                                              

Với tinh thần “ Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới và hiệu quả”, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng: đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XV (nhiệm kỳ 2014-2019); định ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng huyện Thanh Trì phát triển toàn diện, bền vững.

Nhiệm kỳ 2014- 2019, hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp Huyện và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp quan trọng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong huyện góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Vị trí của MTTQ Việt Nam ngày càng được nâng cao trong xã hội, vai trò trung tâm, nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong các phong trào thi đua yêu nước được khẳng định, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng; khối Đại đoàn kết toàn dân được phát huy, mở rộng và củng cố vững chắc.

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã tổ chức 615 hội nghị Đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, với 89.768 lượt người tham dự, có 4.293 lượt ý kiến phát biểu bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bàn biện pháp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, xây dựng tổ dân phố, khu dân cư tự quản, vệ sinh môi trường…Hội nghị đại biểu nhân dân đã từng bước phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của người dân và trở thành nề nếp trong cộng đồng dân cư để bàn và thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thông qua hội nghị đã phát huy được vai trò của nhân dân trong việc chủ động bàn và thực hiện có kết quả việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện có 483 lượt thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá; trên 89% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 0,99% năm 2018.

Việc duy trì đối thoại giữa người đứng đầu địa phương với nhân dân được tổ chức đều đặn từ năm 2014 đến nay đã giúp lãnh đạo huyện nắm bắt, giải quyết nhiều vấn đề nhân dân kiến nghị. … UBMTTQ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức Tuyên truyền, vận động 99,22% cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp, 174 hội nghị phản biện xã hội, 339 hội nghị, 35 nghìn lượt người dự, 1.825 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo các luật sửa đổi. Giới thiệu cho Đảng 1.432 đoàn viên, hội viên ưu tú để xem xét, kết nạp. Nhận xét đảng viên hai chiều đạt 100%. Tổ chức 87 cuộc giám sát độc lập và 359 cuộc giám sát với HĐND, các ban HĐND, ngành đoàn thể huyện, nội dung giám sát là những vấn đề được nhân dân quan tâm, từ đó đóng góp ý kiến thiết thực cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nếp sống băn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của UBND Thành phố về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, 90% đám cưới tổ chức theo quy chế phù hợp với phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của địa phương. Công tác tuyên truyền về tang văn minh, tiến bộ được thực hiện sâu rộng, tỷ lệ hóa táng đạt 63,6 % (năm 2018), tăng 6,9% so với năm 2014 (56,7%).

Tuyên truyền, vận động thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực trong nhân dân để duy trì, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện. Tổng số phiếu lấy ý kiến đánh giá là 13.488 phiếu, kết quả: 94,2% hài lòng (huyện Thanh Trì là huyện thứ 3 trên địa bàn Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017).

Để ghi nhận những thành tích của UBMTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì vì có thành tích xuất sắc từ năm 2013 đến năm 2017 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bẢO vệ Tổ Quốc.

 Về bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014- 2019, Đồng chí Nguyễn Huy Chương- UVBTV- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, cho biết:

- Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm đường lối của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; không ngừng mở rộng các hình thức dân chủ; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. mặt trận phải gần dân, hiểu dân, nắm được tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Hai là, công tác Mặt trận đạt chất lượng, hiệu quả cao phải có sự tham gia, phối hợp chạt chẽ của cả hệ thống chính trị. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và ý nguyện chính đáng của nhân dân. Hoạt động của Mặt trận phải có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của chính quyền và có sự đồng thuận của nhân dân.

- Ba là, năng lực cán bộ Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong các kết quả công tác, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; đội ngũ cán bộ Mặt trận có quan điểm lập trường vững vàng, tận tâm, hết lòng với công việc, có phẩm chất đạo đức cách mạng; có phong cách gần dân, sát dân, học dân, không tham nhũng, quan liêu, luôn có thái độ dân chủ, tôn trọng nhân dân, gương mẫu trước nhân dân, đủ năng lực, uy tín để vận động, tập hợp nhân dân. Đặc biệt coi trọng củng cố, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận.

- Bốn là, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phải thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mình với yêu cầu đảm bảo tính hệ thống, tính đại diện, tính tiêu biểu, tính thiết thực và đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng. Các chương trình hoạt động của Mặt trận phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sự chỉ đạo của MTTQ Việt Nam cấp trên; Chương trình phối hợp hành động giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp với chính quyền và các tổ chức thành viên mang tính hiệu quả, thiết thực, bám sát thực tiễn cuộc sống và lấy cơ cở làm xuất phát điểm. Nội dung và phương thức tổ chức các cuộc vận động phải phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và nguyện vọng của nhân dân, có như vậy mới tập hợp, động viên được đông đảo quần chúng tham gia. Xây dựng các điển hình và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Năm là, sức mạnh khối Đại đoàn kết được tăng cường vững chắc khi các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận phải tạo được sự đồng thuận từ  nhân dân; mặt trận phải thực sự có năng lực bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; mặt trận thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền.

Về dự và chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương- Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng ban dân vận- Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu:  Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 59 ông bà vaò ủy viên UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024; bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu UBMTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019- 2014. Đồng chí Nguyễn Huy Chương được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2019- 2024.

                                                        

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Huyện đoàn Thanh Trì ra quân tổng vệ sinh môi trường tuyến mương ngòi thứ 6 - xã Yên Mỹ
Ngày đăng 01/04/2019 | 14:55  | View count: 954

Hưởng ứng tháng thanh niên, hoạt động “Thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” năm 2019, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ngày 31/3, Huyện đoàn Thanh Trì phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Yên Mỹ, Đoàn Thanh niên Công an huyện, Tiểu đoàn Thông tin 610, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Công ty cổ phần Môi trường đô thị.... tổ chức khơi thông, phát quang tuyến mương ngòi thứ 6, xã Yên Mỹ.

        Với sự chỉ đạo và ra quân trực tiếp của đc Trần Văn Khương - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; lực lượng tham gia trên 350 người tổ chức khơi thông, phát quang tuyến mương ngòi thứ 6, xã Yên Mỹ có chiều dài 300m, diện tích mặt nước trên 8.000 m2; vớt và vận chuyển gần 150 khối sen bèo, cỏ, rác thải góp phần khơi thông dòng chảy tuyến mương.

Đồng chí Trần Văn Khương – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì 

động viên lực lượng tham gia buổi tổng vệ sinh

   

   

         Phát biểu tại buổi tổng vệ sinh, Đồng chí Trần Văn Khương – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì cho biết, những năm gần đây huyện Thanh Trì thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt từ khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai, công tác vệ sinh môi trường ngày càng được quan tâm. Thực hiện Đề án “ Nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường huyện Thanh Trì đến năm 2020 ”, được huyện tích cực triển khai. Nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường được tổ chức thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia, thu gom vận chuyển rác thải, phế thải, việc hình thành và nhân rộng các vườn hoa, tuyến đường hoa đã tạo nét đẹp văn hóa, văn minh đô thị và diện mạo nông thôn mới. Tuy nhiên, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn huyện Thanh Trì ngày một lớn, khó kiểm soát nên công tác bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân, rất cần sự chung tay của góp sức của cả cộng đồng thì môi trường mới thực sự bền vững và đảm bảo giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Bí thư huyện ủy đánh giá cao lực lượng Thanh niên, các đơn vị bộ đội kết nghĩa, công an huyện đã cử lực lượng tích cực tham gia buổi ra quân và đề nghị lãnh đạo các đơn vị, Huyện đoàn, lãnh đạo xã Yên Mỹ hướng dẫn các lực lượng tham gia tổng vệ sinh, thực hiện các nội dung công việc đảm bảo quy trình, quy định và an toàn giao thông.

         Đồng chí Nguyễn Hồng Dương – Bí thư Đảng ủy xã Yên Mỹ trao đổi: Để góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường của địa phương, thời gian qua xã Yên Mỹ luôn duy trì và phát huy nề nếp phong trào ra quân vệ sinh môi trường vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Bên cạnh việc đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, xã cũng tăng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp cố tình đổ trộm rác thải, phế thải. Đặc biệt, công tác xã hội hóa quỹ môi trường của địa phương được nhân dân ủng hộ. Thực hiện buổi ra quân hôm nay, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo lực lượng Đoàn thanh niên phối hợp với 2 đơn vị bộ đội kết nghĩa, huy động đủ quân số để tham gia. Để duy trì những kết quả đạt được của buổi ra quân, UBND xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác của người dân, đồng thời cũng qua đó góp phần để mỗi người dân đều có ý thức, trách nhiệm cùng với chính quyền, các ban ngành đoàn thể chung tay giữ gìn và bảo vệ môi trường.

 

        Chỉ trong một buổi sáng, với tinh thần lao động hăng say, nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo, lực lượng đoàn viên thanh niên, các đơn vị bộ đội, công an tuyến mương ngòi số 6 – xã Yên Mỹ đã được giải phóng, dọn sạch túi nilon, vỏ chai, rác, cỏ được cắt gọn, bụi rậm được phát quang, thuận lợi cho việc tiêu thoát nước, để nhân dân địa phương phát triển sản xuất. 

        Đồng chí Phạm Tiến Đạt – Bí thư Huyện đoàn trao đổi: Từ đầu năm đến nay, Huyện đoàn đã chỉ đạo và tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường. Hoạt động hôm nay, tuy quy mô nhỏ nhưng cũng thể hiện được trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ môi trường, góp phần xử lý các điểm rác thải. Từ đó, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên cũng như mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn.

        Được biết, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề "Thanh niên Thanh Trì tình nguyện vì cộng đồng”, đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. 

               Đoàn thanh niên các cơ sở, nhiều hoạt động sôi nổi trong tháng thanh niên năm 2019
      Ban Thường vụ huyện đoàn Thanh Trì đã kêu gọi tuổi trẻ toàn huyện phát huy cao độ tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Đồng thời tiếp tục triển khai sâu rộng hoạt động tình nguyện, đặc biệt là phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và xã hội. Theo tinh thần này, mỗi tổ chức Đoàn đảm nhiệm ít nhất một công trình, phần việc thanh niên, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Huyện đoàn chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, với nhiều đội hình như "Thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh", tham gia xóa các điểm đen về môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, góp sức trẻ xây dựng quê hương phát triển./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

 

Ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Yên Ngưu – xã Tam Hiệp
Ngày đăng 30/03/2019 | 10:57  | View count: 980

Thực hiện Quyết định số 1533, ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020”, sau một thời gian tổ chức vận động đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. Ban Chấp hành Hội người cao tuổi xã Tam Hiệp đã hoàn tất quy trình chuẩn bị và báo cáo với Ủy ban Nhân dân xã ban hành Quyết định, tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Yên Ngưu.

        Ngày 25.3, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Thanh Trì phối hợp với UBND xã Tam Hiệp tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Yên Ngưu.

         Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Yên Ngưu được thành lập với 61 hội viên, trong đó có 70% là người cao tuổi từ 55 tuổi trở lên và 30% là người dưới 55 tuổi. CLB sẽ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần, mỗi tháng 1 hội viên sẽ đóng góp 5 nghìn đồng vào quỹ hội, với mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời phát huy vai trò người cao tuổi và sự đóng góp của họ trong chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập và các hoạt động khác. Khi tham gia vào CLB, hội viên được trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức về mọi mặt, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn, được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, luyện tập dưỡng sinh; được vay vốn với lãi suất ưu đãi.

          Đây là CLB "Liên thế hệ tự giúp nhau" đầu tiên của huyện Thanh Trì, nhằm tạo điều kiện cho người cao tuổi cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe và tăng cường vai trò, sự đóng góp của người cao tuổi đối với xã hội.

           Bà Trương Thị Thái - được hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ, trao đổi: "Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau là hình thức tổ chức tập hợp đoàn kết người cao tuổi và những người có nhu cầu, sở thích cùng nhau góp sức thực hiện các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi. Tạo điều kiện cho người cao tuổi nghèo, khó khăn thiệt thòi, có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống, được tham gia đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Tâm huyết nhất với chúng tôi là hoạt động giúp đỡ những Người cao tuổi gặp khó khăn trong cuộc sống và những người yếu thế trong xã hội. Thực tế trên địa bàn thôn Yên Ngưu còn nhiều người cao tuổi có đời sống khó khăn. Với việc thành lập câu lạc bộ, chúng tôi có thể phân công nhau giúp đỡ những người này. Đây thực sự là một hoạt động rất thiết thực, nhân văn".

          Ngay sau khi thành lập, các thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ đã được tham gia lớp tập huấn về kỹ năng hoạt động, các biện pháp hỗ trợ hội viên do Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức. Trong thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT huyện Thanh Trì tiếp tục tuyên truyền, vận động để áp dụng, nhân rộng mô hình ra cộng đồng./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

 

 

Huyện đoàn Thanh Trì tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 11 trường THPT Đông Mỹ
Ngày đăng 30/03/2019 | 10:46  | View count: 969

Với mục đích truyền thông tới đông đảo đoàn viên, học sinh về công tác giáo dục nghề nghiệp, ngày 28.3, Huyện đoàn Thanh Trì phối hợp với Trường THPT Đông Mỹ tổ chức Chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho trên 400 đoàn viên, học sinh khối lớp 11.

        Tham gia chương trình, các em được Tiến sỹ Hoàng Trung Học - Trưởng Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục cung cấp các thông tin, những kiến thức, kỹ năng tự xác định và tư duy, định hướng về nghề nghiệp tương lai, Tiến sỹ Hoàng Trung Học cho rằng, công tác hướng nghiệp giúp thanh thiếu niên hiểu về nghề, biết được mình có những khả năng gì và nhu cầu của xã hội ra sao; đồng thời tạo điều kiện cho họ phát huy cao độ sở trường đích thực của mình trong thời gian học nghề cũng như trong bước đường hoạt động nghề nghiệp tương lai. Công tác hướng nghiệp tốt sẽ tạo ra một lực lượng lao động có định hướng rõ ràng, do họ có năng lực nghề nghiệp tốt, làm tăng năng suất lao động góp phần tăng năng lực cạnh tranh và phát triển về kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.

         Cùng với đó, các em học sinh đã được cung cấp các nội dung thông tin về thị trường lao động và dự báo; tư vấn, định hướng nghề nghiệp, các nội dung về việc làm và dự báo về tỉ lệ thất nghiệp của một vài nhóm ngành, nghề hiện nay, ước mơ học nghề, dạy nghề, chọn trường mình yêu thích.

         Em Phạm Kiều Anh – học sinh lớp 11D2 chia sẻ: Qua chương trình đã giúp em tiếp thu được những kiến thức cơ bản và nắm bắt được những công cụ để các em có được sự lựa chọn nghề một cách phù hợp với bản thân cũng như nhu cầu xã hội, từ đó thêm sự tự tin, quyết tâm trong chọn trường, chọn nghề để sau này sẽ thành công trong cuộc sống, trở thành người công dân tốt, đóng góp cho sự phát triển của đất nước./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH–TT&TT

 

Huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2019
Ngày đăng 27/03/2019 | 22:14  | View count: 953

Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và cơ sở tháng 3 năm 2019 với 02 nội dung: Tuyên truyền về kết quả Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện và những điểm mới trong chính sách bảo hiểm hiện nay; Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn huyện.

           Tại hội nghị, đồng chí Trình Quốc Công - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì đã thông tin, tuyên truyền những kết quả đạt được của công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Trong quý I năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện thu ước đạt 110 tỷ đồng, khai thác 80 đơn vị mới với 250 lao động tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 86,2%. Triển khai công tác in sổ BHXH cho các đơn vị trên địa bàn kịp thời, đúng đối tượng (cấp mới 592 sổ; cấp lại 269 sổ). Đồng thời, in và cấp thẻ kịp thời, đúng quy định, đảm bảo đủ quyền lợi cho người tham gia thụ hưởng. Tổng số tiền chi quý I năm 2019 là 214,03 tỷ đồng: trong đó, chi lương hưu và trợ cấp BHXH cho 17.000 đối tượng thụ hưởng với số tiền 207,242 tỷ đồng (nguồn NSNN là 62,291 tỷ đồng, quỹ BHXH 144,951 tỷ đồng); chi ngắn hạn là 6,788 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các cơ sở y tế được phân cấp đã đón tiếp 17.209 lượt khám, chữa bệnh ngoại trú với số tiền 4,137 tỷ đồng và 1.429 lượt khám, chữa bệnh nội trú với số tiền 3,58 tỷ đồng. Tiếp nhận 3.923 hồ sơ qua giao dịch điện tử và 1.176 hồ sơ qua giao dịch bưu chính; 100% đối tượng phát triển mới thực hiện giao dịch điện tử. Đến nay, số đơn vị tham gia giao dịch điện tử trên địa bàn huyện là 2.690 đơn vị/ 2.739 đơn vị, đạt tỷ lệ 98,21%, thực hiện trả 100% kết quả hồ sơ qua đường bưu chính.

                

Đ/c Trình Quốc Công - PGĐ Bảo hiểm xã hội báo cáo viên tại Hội nghị tuyên truyền  về kết quả BHXH, BHYT

trên địa bàn huyện  và những điểm mới trong chính sách bảo hiểm hiện nay

 

         Về những điểm mới, quan trọng trong chính sách bảo hiểm hiện nay được đồng chí báo cáo viên truyền đạt cụ thể những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 28-NQ/TW (Khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH như: Mở rộng thêm 4 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, giảm 1/2 số năm đóng BHXH để được hưởng hưu trí; Thiết kế gói BHXH ngắn hạn cho người lao động, người lao động được nghỉ hưu trước 5 tuổi so với quy định. Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ điều chỉnh theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu. Đối với những ngành nghề đặc biệt, NLĐ được quyền nghỉ hưu sớm, hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định chung, sửa đổi quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH, trả lương hưu không phụ thuộc vào tiền lương, thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, đầu tư trái phiếu chính phủ vào Quỹ BHXH, tăng cường công tác đánh giá, dự báo tài chính, hiệu quả đầu tư các Quỹ BHXH, sửa đổi cách tính lương hưu, cách tính lương hưu sửa đổi theo hướng giảm tỷ lệ tích lũy, bảo đảm khả năng cân đối Quỹ Hưu trí trong dài hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế, có lộ trình điều chỉnh kéo dài thời gian tham gia BHXH thực tế, bảo vệ quyền lợi của người hưởng chế độ hưu trí theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng và chia sẻ phù hợp, hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần, đơn giản hơn về thủ tục đóng BHXH, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục đăng ký, đóng, hưởng BHXH, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và Doanh nghiệp.

           Công tác phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn huyện được quan tâm triển khai thực hiện quyết liệt từ huyện đến cơ sở, đặc biệt huyện Thanh Trì là huyện đầu tiên trên địa bàn thành phố xây dựng được Đề án “Chủ động phòng chống SXH trên địa bàn huyện Thanh Trì giai đoạn 2018-2021”, công tác phòng chống dịch đã huy động được sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân trong triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng. Chính vì vậy, năm 2018 nhóm các bệnh sốt xuất huyết, thủy đậu, quai bị, ho gà có số ca mắc giảm so với năm 2017. Đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, trong năm 2018 toàn huyện có 196 ca mắc tại 15/16 xã, thị trấn,  giảm 2.622 trường hợp và 252 ổ dịch so với năm 2017.

            Trước những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng chí Khuất Văn Sơn – Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cũng nhấn mạnh và đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân không được chủ quan, lơ là mà phải cần thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để hạn chế thấp nhất các dịch bệnh xảy ra. Tuyên truyền dưới nhiều hình thức như trên hệ thống Đài phát thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn, trong các hội nghị, cấp phát tờ rơi tờ gấp, băng zôn, khẩu hiệu với nội dung thiết thực, nhân dân dã hiểu, dễ thực hiện. Lãnh đạo các xã, thị trấn, đặc biệt là trạm y tế làm tốt công tác tham mưu thực hiện hiệu quả đề án chủ động phòng chống sốt xuất huyết, phát huy vai trò của các cộng tác viên phát hiện sớm các bệnh nhân tại cộng đồng, trong số các gia đình mình phụ trách có ai bị ốm, sốt, đi viện hay không và nguyên nhân, từ đó  báo cáo kịp thời về cơ quan thường trực. Các xã, thị trấn cũng đặc biệt chú ý đến bệnh sởi và ho gà (hai bệnh có vắc xin tiêm phòng) có thể sẽ bùng phát trong năm nay, do đó yêu cầu các xã, thị trấn cần rà soát lại việc tiêm chủng mở rộng, tiêm vắc xin sởi – rubella, tổ chức tiêm vét vào thứ tư hàng tuần tại trạm y tế. Việc tiêm vắc xin không phải là việc của Trung tâm y tế, của trạm y tế mà là của cả hệ thống chính quyền và sự vào cuộc của cả ngành giáo dục./.

                                                                        Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

                                            

                                             

Huyện đoàn Thanh Trì kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ngày đăng 27/03/2019 | 13:51  | View count: 966

Ngày 26/3, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Trì tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), Chương trình “Ngày Đoàn viên” năm 2019 và Tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn cho 3 đồng chí.

        Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Văn Khương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các thế hệ cán bộ huyện đoàn qua các thời kỳ, trên 250 cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc huyện đoàn.

 

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tặng hoa chúc mừng 

      Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 88 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nghe báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác Đoàn thời gian qua; Cùng với tuổi trẻ Thủ đô và cả nước nói chung, tuổi trẻ Thanh Trì luôn kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ thanh niên Việt Nam và mãi tự hào với truyền thống huyện anh hùng của Thủ đô anh hùng, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng chí khí cách mạng quật cường của các anh hùng, liệt sỹ qua các thời kỳ. Các thế hệ thanh niên Thanh Trì đã sớm giác ngộ cách mạng và cùng thanh niên cả nước tham gia chiến đấu giành lại nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng chục nghìn thanh niên nhập ngũ, hàng nghìn thanh niên xung phong tình nguyện lên đường trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, trong đó, hàng trăm người con đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Thanh niên huyện Thanh Trì hôm nay được tiếp thêm sức mạnh bằng ngọn lửa trong phong trào Thanh niên tình nguyện; phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội; đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp và“Tôi yêu Hà Nội”. Tổ chức Đoàn của huyện không ngừng được củng cố và lớn mạnh, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã và đang nỗ lực đổi mới toàn diện, đi vào thực chất, đã thu được kết quả đáng khích lệ. Điều đó được minh chứng qua việc nhiều năm được Trung ương đoàn, Thành đoàn đánh giá là đơn vị thi đua xuất sắc góp phần tô thắm thêm lá cờ truyền truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm 2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ gắn với các phong trào thanh thiếu niên như phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức tốt ngày hội hiến máu tình nguyện tại 16/16 xã, thị trấn được 1.932/1650  đơn vị máu (đạt 171% chỉ tiêu kế hoạch giao)... khai thác, giải ngân cho đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế, dư nợ trên 15,8 tỷ đồng; giới thiệu 1.850 thanh niên ưu tú học các lớp cảm tình Đoàn; kết nạp 1.520 đoàn viên mới (đạt 117%). Tư vấn và giới thiệu việc làm cho trên 2.000 ĐVTN, học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì Phạm Tiến Đạt ôn lại truyền thống 88 năm vẻ vang của Đoàn TNCS HCM

Đồng chí Trần Văn Khương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì

phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

       Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Khương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi đạt được trong những năm qua; đồng thời đề nghị tuổi trẻ huyện nhà tiếp tục giữ gìn truyền thống, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho thanh niên, góp phần tích cực đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ có đủ phẩm chất năng lực làm nhiệm vụ xung kích sáng tạo, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH. Gắn các hoạt động Đoàn, Hội, Đội với các nhiệm vụ chung của huyện, nhất là tích cực tham gia sản xuất, khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với tuổi trẻ, thu hút thanh niên tham gia các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Thường xuyên quan tâm định hướng cho thanh niên học tập, tham gia lao động, phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương, đất nước, cho gia đình. Tổ chức Đoàn thanh niên phải là cầu nối giữa nhân dân với Đảng chính quyền các cấp; Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện vững mạnh toàn diện. Quan tâm công tác bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn những cán bộ đoàn viên có phẩm chất và năng lực để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn cho 3 đồng chí.

Tặng hoa Phó giáo sư Tiến sỹ Trần Quang Nhất - Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản làm báo cáo viên 

Chương trình “ Ngày Đoàn viên ” năm 2019 chủ đề “ Bác Hồ với Thanh niên ”. 

   

        Nhân dịp này, Huyện đoàn Thanh Trì tổ chức Chương trình “Ngày Đoàn viên” năm 2019 chủ đề “Bác Hồ với Thanh niên” do Phó giáo sư Tiến sỹ Trần Quang Nhất - Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản làm báo cáo viên. Báo cáo viên đã nêu lên một số vấn đề trao đổi, rút kinh nghiệm đối với đoàn viên, thanh niên như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhìn nhận, đánh giá vai trò, khả năng cách mạng của thanh niên; tư tưởng Hồ Chí Minh về tập hợp đoàn kết các tầng lớp thanh niên, xây dựng, củng cố Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ chính trị, tư tưởng đến tổ chức; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn và phong trào thanh niên… Từ đó, mỗi đồng chí ĐVTN huyện Thanh Trì có điều kiện để thể hiện mình, phát huy năng khiếu và sự hiểu biết của bản thân về Bác, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, để hiểu sâu thêm về Bác, thấm nhuần những lời dạy của Người, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho mỗi ĐVTN./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

 

Huyện đoàn – Hội đồng đội huyện Thanh Trì tổ chức ngày hội điểm “Tiến bước lên đoàn” năm 2019
Ngày đăng 27/03/2019 | 13:19  | View count: 947

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi, đội viên truyền thống 88 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong những ngày vừa qua, Hội đồng Đội huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các Liên đội trên địa bàn toàn huyện tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn.

        Ngày 23/3, Liên đội THCS Thanh Liệt được Đội Thiếu niên Tiền phong HCM thành phố Hà Nội, Hội đồng Đội huyện chọn làm điểm cấp thành phố “Ngày hội tiến bước lên đoàn”.

 

       Dự ngày hội có các đồng chí Bùi Lan Phương - UVBTV Thành Đoàn, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi, Phó CT Thường trực Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, đồng chí Trình Thị Kim Loan - UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận HU cùng các đồng chí cán bộ Huyện Đoàn, Uỷ viên Hội đồng Đội huyện. 

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Thanh Liệt

        Tham gia ngày hội, các em được ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang, tự hào của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa: Phần lễ gồm Lễ diễu hành theo nghi thức Đội gắn với sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phần hội là màn đồng diễn Nghi thức Đội, hát múa sân trường; các trò chơi thể thao, hội diễn văn nghệ, thi dân vũ quốc tế, trò chơi dân gian, hội trại truyền thống gắn với các hoạt động vui, khỏe cho thiếu nhi… 

        Cuộc thi “Vững bước tiến lên Đoàn” với 3 đội thi tiêu biểu đã thể hiện trí tuệ, sự am hiểu của các bạn học sinh, đội viên đang cố gắng trưởng thành Đội trở thành đoàn viên quyết tâm noi theo các lớp đàn anh đi trước. Những anh hùng như chị Võ Thị Sáu, anh Tô Vĩnh Diện, anh Kim Đồng... qua giọng kể truyền cảm, minh họa sống động của các em, tiếp lửa cho các em noi theo trở thành những đoàn viên có ích cho đất nước.

        Đặc biệt, phần công diễn các tiết mục tiêu biểu, đặc sắc “Hội thi dân vũ quốc tế” cho thấy sự chuẩn bị công phu, bài bản của cô và trò Trường THCS Thanh Liệt.

Các tiết mục đặc sắc “ Hội thi dân vũ quốc tế”

 

   Các đội thi xuất sắc nhận được nhiều phần thưởng ý nghĩa từ Ban giám hiệu nhà trường

       Thông qua ngày hội tạo sân chơi lành mạnh để các em thanh thiếu nhi, đoàn viên, đội viên được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động đoàn, đội và phong trào thiếu nhi trong các Đoàn trường và các Liên đội. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Huyện Đoàn Thanh Trì tổ chức nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2019)./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

 

Huyện Đoàn Thanh Trì tổ chức chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, học sinh khối THPT
Ngày đăng 19/03/2019 | 10:26  | View count: 1325

Ngày 15/3, Huyện đoàn Thanh Trì phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc lam và hỗ trợ thanh niên Hà Nội, Đoàn Trường THPT Ngô Thì Nhậm tổ chức chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, học sinh khối THPT năm 2019. Chương trình thu hút sự tham gia của trên 1000 đoàn viên thanh niên, học sinh các trường THPT Ngô Thì Nhậm, Trường THPT Ngọc Hồi, Trường THPT Đông Mỹ.

         Tại chương trình, các em học sinh được Tiến sỹ Phạm Ngọc Linh - Phó khoa Công tác Xã hội, Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam và Thạc sĩ Nguyễn Đức Hải - Chuyên gia hướng nghiệp của Tổ chức giáo dục Hướng nghiệp Thiên Lương tư vấn, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hành trình tìm nghề nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp và có định hướng chọn ngành nghề phù hợp với trình độ khả năng của bản thân học sinh; Tư vấn và cung cấp những thông tin cần thiết về kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, TCCN và dạy nghề; Hướng dẫn quy chế tuyển sinh mới nhất; Tư vấn, trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về nghề nghiệp việc làm, thị trường lao động, hội nhập cùng thế giới 4.0 tương lai. Các em cũng đã đặt nhiều câu hỏi và được giải đáp về vấn đề chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp.

   

   

        Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì trao đổi: Trong năm học 2018-2019, Huyện đoàn sẽ phối hợp tổ chức 2 Chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho Đoàn viên, học sinh tại Trường THPT Ngô Thì Nhậm và Trường THPT Đông Mỹ. Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần giúp cho nhiều thanh niên có nhu cầu tìm việc làm được tiếp cận thông tin học tập, tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị để lựa chọn được trường học, nghề nghiệp phù hợp với bản thân sau này, nhằm ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đồng thời, phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập”.

        Chương trình là một hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019. Thông qua buổi tư vấn các em có thêm nhiều thông tin bổ ích để giúp các em có được sự lựa chọn phù hợp điều khiện hoàn cảnh gia đình,  đúng năng lực, sở trường và đam mê của mỗi em. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình đào tạo và phát và phát triển nguồn nhân lực của đất nước./.

Thanh Hồng - Trung tâm VHTT&TT

 

Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019
Ngày đăng 18/03/2019 | 15:52  | View count: 1314

Chiều ngày 13/3/2019, tại Huyện ủy Thanh Trì, Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.

         Tham dự hội nghị có các đại biểu: Đ/c Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tich Thường trực UBMTTQ TP; đ/c Dương Cao Thanh - Phó Chủ tịch UBMTTQTP, lãnh đạo các ban và Văn phòng Ủy ban MTTQ Thành phố; lãnh đạo huyện Thanh Trì có đ/c Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì, lãnh đạo các Ban đảng Huyện ủy Thanh Trì và Ban thường trực Ủy ban MTTQ các huyện thuộc Cụm thi đua số 3: Thanh Trì, Đông Anh, Gia lâm, Sóc Sơn và Mê Linh.       

       Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng, Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm thi đua số 3 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 với 6 nội dung: Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc cấp trên giao; thi đua thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy (nhiệm kỳ 2015-2020); đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 về  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân"; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Thủ đô, huyện, xã, thị trấn đảm bảo yêu cầu “Trách nhiệm - Kỷ cương - Trí tuệ” phục vụ tốt cho người dân và đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 của Thành phố “Nâng cao  hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Tập trung Đại hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp”, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “ Đoàn kết - sáng tạo”, tích cực tham gia các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ quỹ biển đảo Việt Nam….duy trì và phát triển phong trào thi đua“ Người tốt việc tốt”, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Bảo vệ môi trường”… Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng đảm bảo đúng thành tích, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phối hợp thực hiện tốt công tác Dân tộc, tôn giáo, công tác đối ngoại nhân dân...

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam toàn Thành phố nói chung và các huyện trong cụm thi đua số 3 nói riêng cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các nội dung thi đua đã đề ra, các đơn vị cần đoàn kết, phối hợp chia sẻ kinh nghiệm, cách chỉ đạo tổ chức các mô hình hay, biện pháp thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng địa phương, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

 

       Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, MTTQ các huyện trong cụm thi đua số 3 đã ký kết giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần cùng MTTQ Thành phố hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2019./

 

Nguyễn Thị Thắm - Ủy ban MTTQ huyện

Hội LHPN huyện trao giải cuộc thi phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường
Ngày đăng 11/03/2019 | 08:13  | View count: 1392

Thiết thực các hoạt động chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3; 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng , ngày 7/3, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức trao giải cuộc thi phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hạnh – Uỷ viên Ban thường vụ Chánh văn phòng Hội LHPN Hà Nội; Nguyễn Văn Thành- Uỷ viên Ban thường vụ- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trình Thị Kim Loan- Uỷ viên Ban thường vụ- Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy đã tới dự.

         Với nội dung các Clip hình ảnh về việc phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường tập trung vào các chủ đề :Tầm quan trọng và giá trị của thiên nhiên, của môi trường trong sạch đối với con người; Kêu gọi cộng đồng cùng phụ nữ chung tay hành động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;  Lên án, phản ánh những hành vi gây suy thoái, ô nhiễm môi trường, phá hoại cảnh quan thiên nhiên, các hệ sinh thái, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Cổ vũ, khích lệ các hành động, đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường của các tập thể, cá nhân, những gương phụ nữ điển hình tiên tiến

                                                                           

        Đồng chí Nguyễn Thị Hằng- Huyện ủy viên- Chủ tịch Hội LHPN huyện, cho biết: Việc xây dựng Clip hình ảnh về việc phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động thường xuyên của Hội trong việc cùng chung tay tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn Huyện ngày càng sáng- xanh- sạch- đẹp, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Sau  7 tháng triển khai thực hiện, Huyện Hội đã nhận được 16 tác phẩm dự thi của Hội phụ nữ 16 xã, thị trấn. Các tác phẩm cơ bản đảm bảo chất lượng và yêu cầu của cuộc thi với thời lượng ít nhất 15 phút.

         Căn cứ cơ cấu giải thưởng và nội dung của các tác phẩm, Hội LHPN huyện đã trao giải nhất  cho đơn vị xã Vĩnh Quỳnh, xã Duyên Hà đạt giải nhì, 3 giải 3 và 5 giải khuyến khích cho các xã còn lại.

        Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương- Chủ tịch Hội LHPN xã Duyên Hà, chia sẻ: Cuộc thi là điều kiện, cơ hội để đội ngũ cán bộ Hội  phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền vận động quần chúng phụ nữ và nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Hội phụ nữ xã đã triển khai sâu rộng, có chất lượng và thu hút 100% cán bộ Hội cơ sở, các hội viên phụ nữ tham gia công tác vệ sinh bảo vệ môi trường trên địa bàn xã nói riêng và huyện Thanh Trì nói chung.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn Hóa- TT&TT

 

Huyện đoàn Thanh Trì tổ chức lễ phát động và ra quân tháng thanh niên năm 2019
Ngày đăng 11/03/2019 | 10:27  | View count: 1472

Ngày 9/3, tại trường THPT Đông Mỹ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – Hội Liên hiệp thanh niên huyện Thanh Trì tổ chức lễ phát động và ra quân tháng thanh niên năm 2019, thực hiện công trình hàng cây Thanh niên và đường hoa Thanh niên, ra quân vệ sinh môi trường, hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, ký kết phối hợp giữa Trung tâm Y tế huyện và Huyện Đoàn trong công tác phòng chống sốt xuất huyết năm 2019.

   Dự lễ phát động có đồng chí Lý Duy Xuân - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội, đồng chí Khuất Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm y tế huyện, đồng chí Phạm Tiến Đạt – Bí thư Huyện đoàn và trên 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện và cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Đông Mỹ.

Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì phát động tháng thanh niên năm 2019

   Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Tiến Đạt - Bí thư Huyện đoàn cho biết: Tháng Thanh niên thật sự là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội có ý nghĩa rất lớn đối với thanh niên, là dịp để thanh niên thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị; xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và xã hội. Để thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu Tháng Thanh niên năm 2019, Huyện Đoàn kêu gọi đoàn viên thanh niên hãy phát huy sức trẻ, xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội; tham mưu với cấp ủy, chính quyền đơn vị đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, thực hiện phong trào tình nguyện gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, coi đây là cơ hội để cống hiến tài năng, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Tuổi trẻ huyện thực hiện hành trình "Tuổi trẻ với Thủ đô anh hùng"

   Năm 2019 với chủ đề: “Thanh niên Thanh Trì tình nguyện vì cộng đồng”. Tháng thanh niên sẽ là cao điểm các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện tổ chức chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Thanh Trì; tuyên truyền về Tháng Thanh niên, phong trào Thanh niên tình nguyện; đợt hoạt động "Tuổi trẻ Thủ đô nhớ lời Di chúc theo chân Bác" kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); tổ chức các hành trình giáo dục truyền thống về thăm các địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   Tuổi trẻ huyện tích cực đảm nhận và thực hiện các công trình phần việc thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới, văn minh đô thị, xung kích tham gia cải cách hành chính, giữ gìn trật tư an toàn giao thông, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá; đăng ký và thực hiện thực hiện các công trình, phần việc thanh niên với chủ đề “ Công trình thanh niên làm theo lời Bác” ; tham gia giữ gìn trật tự đô thị, tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, các hoạt động ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, các hoạt động hiến máu tình nguyện, tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, thực hiện Công trình con đường bích họa; Ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên đoàn, tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”; trồng cây, các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước;… 100% các cơ sở Đoàn, mỗi đoàn viên lự a chọn và thực hiện những công trình, phần việc thiết thực vì cuộc sống cộng đồng… Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn – Hội chủ động tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chăm lo công tác thanh niên, công tác phát triển đảng viên trẻ trong ĐVTN; tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Hội LHTN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024; tăng cường các hoạt động đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền với thanh niên về các vấn đề lập thân lập nghiệp; thanh niên tham gia phát triển KT - XH của địa phương. Từ đó khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Thanh Trì, hướng đến hoàn thành thắng lợi các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

   Tại Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2019, Huyện đoàn Thanh Trì ra mắt 7 đội hình thanh niên tình nguyện: Đội hình thanh niên tình nguyện Giao thông xanh; Đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền Hiến máu nhân đạo; Đội hình Hà Nội xanh; Đội hình giải quyết thủ tục hành chính; Đội hình tư vấn, định hướng nghề nghiệp; Đội hình phòng chống sốt xuất huyết; Đội hình Camera trẻ.

   Trung tâm Y tế huyện và Huyện Đoàn ký kết kế hoạch phối hợp trong công tác phòng chống sốt xuất huyết năm 2019.

   Khen thưởng 6 tập thể có thành tích cao trong chương trình Thu thập dữ liệu bản đồ số hệ tri thức Việt về số hóa do Thành đoàn tổ chức gồm Đoàn thanh niên các xã: Liên Ninh, Ngọc Hồi, Thanh Liệt, Tứ Hiệp, Hữu Hòa, Tả Thanh Oai.

   Ngay sau Lễ ra quân, Đoàn Thanh niên huyện Thanh Trì triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như: Phát quang bụi rậm, làm cỏ và trồng “Đường hoa thanh niên” tại khu vực mộ cụ Đỗ Mười; Trồng “Hàng cây thanh niên” trong khuôn viên Trường THPT Đông Mỹ; Bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép tại thôn 1 xã Đông Mỹ; Phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, xử lý bồn téc trên cao.

   Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2019 và các hoạt động hưởng ứng của tuổi trẻ Thanh Trì là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền và tạo bước chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động trẻ của huyện; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng quê hương văn minh, thanh lịch và hiện đại./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT

Huyện đoàn tập huấn công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019
Ngày đăng 04/03/2019 | 10:45  | View count: 1437

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019. Ngày 1/3, Hội đồng đội huyện Thanh Trì đã tổ chức lớp tập huấn công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội và giáo viên Tổng phụ trách Đội của các trường học trên địa bàn toàn huyện, đây là hoạt động khởi động cho tháng thanh niên năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” do Thành đoàn Hà Nội phát động.

Tham gia lớp tập huấn, các giáo viên làm tổng phụ trách Đội đã được tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động tập thể, trò chơi cho thiếu nhi; kỹ năng điều hành sinh hoạt tập thể, thu hút thiếu nhi tham gia hoạt động Đội tại các trường; nâng cao phương thức nắm bắt và định hướng tư tưởng chính trị, cho các em thiếu niên, nhi đồng.

                                                      

                                                      

                                                      

      Đây là hoạt động hàng năm của Hội đồng Đội huyện nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội và giáo viên Tổng phụ trách Đội của các trường học; tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên Tổng phụ trách Đội có dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt mối đoàn kết gắn bó, hiểu biết học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình tổ chức hoạt động Đội, góp phần xây dựng tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

Các Chi, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp- Hành chính sự nghiệp học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019
Ngày đăng 25/02/2019 | 14:53  | View count: 1762

Sáng ngày 25/02/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên khối Doanh nghiệp - Hành chính sự nghiệp không có điều kiện tổ chức riêng.

          Dự và làm báo cáo viên cho Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quán triệt, truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019, cụ thể như sau:

          - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân và đánh giá cao vai trò của nhân dân; ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

          Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

          Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trong Nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ tôn trọng Nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của Nhân dân.

           Về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ của Nhân dân và chăm lo đời sống của Nhân dân, Hồ Chí Minh đã hóa thân một cách toàn vẹn và trọn vẹn vào Nhân dân. Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực này chỉ dẫn chúng ta học tập và làm theo Người để lãnh đạo và tổ chức Nhân dân thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” hiện nay.

        Quang cảnh lớp học

     

       Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên cũng nhấn mạnh và đề nghị các Chi, Đảng bộ và các học viên tại lớp học cần tiếp thu và triển khai chuyên đề học tập năm nay. Mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Đặc biệt, là việc thực hiện quy định của Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy về trách nhiệm của người đứng đầu./.

                                                              Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Huyện đoàn Thanh Trì phối hợp xã Hữu Hòa phát động tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019
Ngày đăng 13/02/2019 | 09:35  | View count: 3349

Ngày 12/2, Huyện đoàn Thanh Trì phối hợp với xã Hữu Hòa phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - xuân Kỷ Hợi 2019.

   Dự lễ phát động có các đồng chí Nguyễn Huyền Trang – Phó chánh văn phòng Hội LHTN Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – Phó chủ tịch HĐND huyện, cán bộ, đảng viên, các vị bô lão, nhân dân trên địa bàn xã Hữu Hòa và cán bộ, đoàn viên huyện đoàn, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện.

   Trong 59 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, phong trào trồng cây  trên địa bàn huyện nói chung và xã Hữu Hòa nói riêng luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, trở thành phong trào sâu rộng trong đông đảo các tầng lớp nhân dân mỗi khi Tết đến, Xuân về. Từ phong trào này nhiều khuôn viên, công sở, trường học và các tuyến đường đã được phủ bóng cây xanh.  Từ năm 2014 đến nay, xã Hữu Hòa đã triển khai đồng bộ các giải pháp về Vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn xã đạt kết quả tích cực, trong đó, nổi bật là trồng mới, thay thế, dịch chuyển hàng nghìn cây xanh tạo bóng mát và cây ăn quả, hàng trăm nghìn m2 vườn hoa xung quanh hồ Quản sen, ao Trung Thanh, đình Thanh Oai, khu vực bờ sông Nhuệ theo phương thức xã hội hóa, đến nay cây trồng đều sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến năm 2019, xã tổ chức trồng trên 400 cây bóng mát tại các điểm công cộng, thôn Phú Diễn, thôn Thanh Oai, xóm Chùa, khu vực nghĩa trang thôn Hữu Từ, trục đường liên xã…

   Đồng chí Tưởng Văn Chúc – Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hữu Hòa khẳng định vị trí, tầm quan trọng của trồng cây xanh đối với môi trường sinh thái và đời sống kinh tế hiện nay; kêu gọi các ngành, đoàn thể cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ, ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò to lớn, lợi ích toàn diện của trồng cây. Từ đó yêu cầu các cơ quan, thôn, xóm, trường học hưởng ứng Tết trồng cây, việc trồng cây phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả cả về diện tích, chất lượng, trồng đâu được đó, đưa phong trào trồng cây ở xã trở thành công việc hàng ngày của mọi người, mọi nhà vì xã Nông thôn mới xanh - sạch - đẹp và văn minh.

   Đối với Đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở, việc phối hợp với xã Hữu Hòa tổ chức chương trình Tết trồng cây là hoạt động ý nghĩa dịp đầu xuân, “Hàng cây thanh niên” với 25 cây sấu được trồng tại thôn Hữu Lê, là một trong nhiều công trình thanh niên chào mừng 89 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM, giáo dục cho đoàn viên thanh niên, các em học sinh ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái.

   Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây, Bí thư huyện đoàn Thanh Trì - Phạm Tiến Đạt cho biết: Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong những năm qua, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Trì tích cực tổ chức ngày hội “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, trường học, địa bàn mình học tập, công tác và sinh sống; trồng cây ăn quả, lấy bóng mát; trồng và chăm sóc cây xanh khu vực đô thị, nông thôn…Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh, không những tạo môi trường xanh cho đất nước, cải thiện môi trường sống của chính chúng ta, mà còn vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

   Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện, cán bộ, đảng viên, các vị bô lão xã Hữu Hòa; lực lượng đoàn viên thanh niên Huyện và cơ sở đã tiến hành trồng cây tại trục đường thôn Hữu Lê đến Chùa Trắng.

   Việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào lớn được các cấp bộ Đoàn huyện Thanh Trì triển khai sâu rộng, hiệu quả, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Với hành động “Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”, Ban Thường vụ huyện Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội trong toàn huyện tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động.

Ghi nhận một số hình ảnh tại buổi lễ

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT

 

MTTQ huyện Thanh Trì phối hợp với Công ty ô tô Trường Hải(THACO) trao tặng quà cho hộ nghèo tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Ngày đăng 30/01/2019 | 16:23  | View count: 3275

Ngày 29/01/2019, tại hội trường Huyện ủy, MTTQ huyện Thanh Trì phối hợp với Công ty cổ phần ô tô Trường Hải(THACO) trao tặng quà cho hộ nghèo tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tham dự hội nghị các đại biểu: đ/c Trần Văn Khương - TUV, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Trình Thị Kim Loan- UVTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy; Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch ủy ban MTTQ;đại diện các phòng, ban nghành, đoàn thể và ban thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.

Theo truyền thống, cứ đến dịp Tết đến Xuân về, Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải đã cử các đoàn công tác về các địa phương thăm hỏi, động viên và tặng quà tết cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống có cái Tết đầm ấm hơn.

Nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thông qua Ủy ban MTTQ huyện đã trao biển ủng hộ quỹ vì người nghèo của huyện với số tiền là 200 triệu đồng để tặng cho 200 hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn huyện mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng. Trước đó Công ty  đã phối hợp với huyện Thanh Trì đến trao tặng trực tiếp120 suất quà cho những gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Tứ Hiệp và Liên Ninh, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

   Tổng giá trị quà mà Công ty trao tặng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp tết  Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn toàn huyện là gần 300 triệu đồng.

Đ/c Trần Văn Khương - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

             Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Văn Khương – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện cảm ơn công ty cổ phần ô tô Trường Hải đã quan tâm, động viên giành nhiều phần quà tặng cho các hộ gia đình khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt, để các hộ có thêm nguồn động viên ấm áp hơn trong những ngày tết, và đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội  rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn để động viên tặng quà đảm bảo đúng đối tượng, đảm bảo tất cả các hộ dân trên địa bàn huyện đều có tết./.

Giám đốc chi nhánh Cty CP ô tô Trường Hải trao  biển ủng hộ Quỹ "Tết vì người nghèo" huyện Thanh Trì năm 2019   

Nguyễn Thị Thắm - Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì